Temaspor

Temaspor på EHiN

På årets konferanse lærer du mer om sikkerhet, genetikk, forskning og velferdsteknologi. Her får du en kort introduksjon av hvert tema.

SIKKERHET

Man kan ikke lenger snakke om helse og e-helse som to ulike ting. Helsetjenesten er digitalisert, og uten de digitale tjenestene ville resten av helsetjenestene raskt stoppet opp.

På sesjonen “Tillit i digital helse” på årets konferanse, ser vi nærmere på de sikkerhetsmessige konsekvensene av digitaliseringen.

Å tilby helsetjenester som møter brukernes behov, og som samtidig ivaretar krav til sikkerhet, er krevende. Informasjonen skal være tilgjengelig, men den skal også være sikker. Både lover, normkrav og internasjonale juridiske forpliktelser er bestemmende for hvordan tjenestene helsevesenet tilbyr utformes, og det skjer i et tett samarbeid med et stadig mer internasjonalt leverandørmarked.

Er løsningene beskyttet mot uønsket innsyn? Kan noen hacke nødnett eller helsenettet og få tilgang til pasientinformasjon?

Vi håper å finne ut av dette – og mye mer – på EHiN 2017.

VELFERDSTEKNOLOGI

Nå starter reisen i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for omlag 200 kommuner. De reiser mot det som er målet med vellykket tjenesteinnovasjon:

At trygghetsskapende teknologier blir tatt i bruk som en ordinær tjeneste.

Gevinstene er entydige, men hvordan realiseres de? Spesielt når Norge har et mål om at velferdsteknologi skal være «den nye normalen».

På EHiN 2017 vil nasjonalt velferdsteknologiprogram orientere om hvordan vi ligger an for å nå dette målet.

Kom og hør hvordan nasjonale myndigheter jobber sammen med kommunal sektor om å lykkes med å omstille helse- og omsorgstjenestene.

GENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE

The journey from discovery of genes to an effective clinical application is challenging and with the advancements in technology it became interdisciplinary. The goal of the omics research is to bring personalized treatment to patients and quantifiable improvement in human health. Until few years ago, treatment strategies almost exclusively rely on the relationship between the pharmaceutical and diagnostic industries. Advancing Personalised Medicine in the digital age requires solutions for issues currently driving the IT and Software Sector, e.g. big data, machine learning, IT security, data protection, and cross-enterprise collaboration.

Under this theme at EHiN 2017, you will have the opportunity to hear from academia and industry on the challenges, updates and progress on current initiatives at both Nordic and Global level topics. This theme brings together those at the forefront of precision medicine in academia and industry (biopharma & IT Sectors) and creates networking opportunity for biologists, physicians and technology developers to data scientists, patient groups and stakeholders.

FORSKNING

E-helse er et komplekst fagfelt med hurtig utvikling. Det kombinerer organisatoriske, menneskelige og tekniske faktorer på veien mot målet om pasientens helsetjeneste. Det er avgjørende at utviklingen av e-helse er kunnskapsbasert.

Under EHiN 2017 blir det et eget forskningsspor. Gå ikke glipp av viktige foredrag om kunstig intelligens, roboter, nasjonale e-helseløsninger, Helseplattformen, én innbygger – én journal, m-helse, mental e-helse og helsedataanalyse.  

Du kan også besøke forskningspaviljongen i utstillingsområdet, hvor Norges forskningsråd og Nasjonalt senter for e-helseforskning presenterer spennende e-helseprosjekter. Dette blir den største møteplassen for forskere og andre sentrale aktører som er opptatt av forskning og innovasjon innen e-helsefeltet.