Oslo Cancer Cluster

Om sponsoren

Oslo Cancer Cluster er en non-profit forsknings- og næringsklynge. Formålet til klyngen er å korte ned tiden det tar å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder mot kreft. Klyngen har over 90 medlemmer som representerer hele verdikjeden fra forskning til industri. De spenner fra universitetssykehus, forskningsinstitusjoner, pasientorganisasjoner og start-ups til legemiddelselskaper.

https://oslocancercluster.no/

occ3

Mer presis nye kreftbehandlinger raskere med digitale løsninger

Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, gir sine perspektiver på hvorfor EHiN og digital helse er viktige for raskere utvikling av nye kreftbehandlinger i Norge.

 

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

En utfordring innen kreftbehandling er å sørge for å gi riktig medisin til riktig pasient. Dette kalles for presisjonsmedisin og betyr at kreftbehandlinger i større grad kan skreddersys til pasienten. Regjeringen har nylig foreslått mer penger til dette i statsbudsjettet for 2021. Vi har allerede digitale verktøy som kan identifisere mer målrettede behandlinger som kan tas i bruk. Et eksempel er vårt medlem NEC OncoImmunity; de bruker kunstig intelligens for å utvikle nye persontilpassede immunterapier mot kreft.

En annen stor utfordring er å korte ned utviklingstiden for nye kreftmedisiner. Koronapandemien har vist oss at det er mulig å raskt utvikle nye behandlinger, sette opp kliniske studier og samle in data. Analyse av helsedata blir viktig for utvikling og godkjenning av nye behandlinger. Her er det viktig at nasjonal infrastruktur som helseanalyseplattformen får innretning så dette blir mulig. Til inspirasjon er firmaer som vårt medlem Ledidis dataverktøy som nylig ble tatt i bruk på alle Covid-19-studier på Oslo Universitetssykehus. Dette kan også brukes innen kreftforskning for å gjøre raske statistiske analyser og for å samarbeide på tvers av forskningsgrupper, sykehus og landegrenser. 

En tredje utfordring er hvordan vi skal involvere kreftpasienten i sin egen behandling. Ny teknologi, for eksempel dataplattformen fra Kaiku Health, muliggjør for pasienter at rapportere symptomer i sanntid. Hvis vi kan samle in data på smerte og bivirkninger hver dag i stedet for hver 3e. måned blir vår forståelse av pasientens kreftsykdom bedre og legen kan også gjøre en bedre jobb. 

 

Hvordan kan dere bidra digitalt til helsesektoren?

Oslo Cancer Cluster bidrar til digital utvikling i helsesektoren gjennom at koble legemiddelfirmaer og biotekselskap innen kreft med teknologibedrifter. 

Vi koordinerer blant annet EU-prosjektet «DIGI-B-CUBE» under Horisont 2020 som finansierer samarbeidsprosjekter mellom små og mellomstore bedrifter innen IT og helse. De prøver å finne nye digitale løsninger til utfordringer i helsesektoren.

Vår klynge er også med i konsortiet «NORA EDIH – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium» som nylig ble utnevnt av Innovasjon Norge til en av åtte Digital Innovation Hubs i Norge som skal rekommanderes til Digital Europe Programme. Disse innovasjonsnav blir sentrale for å stimulere til økt bruk av digitale løsninger.

 

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Oslo Cancer Cluster Inkubator har satt inn flere tiltak for å holde laboratorier og kontorer åpne slik at viktig kreftforskning og pasientbehandling fortsetter under koronapandemien. Oppstartsselskaper, forskere og inkubatoren har fått mer støtte til forretningsutvikling finansiert gjennom virkemiddelapparatet for å styrke helsenæringen i denne usikre periode. I tillegg har inkubatoren oppgradert sin IT-infrastruktur for å imøtekomme økt bruk av digitale løsninger ved bruk av hjemmekontor og strømming av møter og arrangementer.

Covid-19 har vist at helsenæringen er viktig i samfunnet – for å bekjempe pandemier, for å bidra til bedre helse og for å skape verdi. Norske selskaper innenfor helse opplever nå stor interesse fra investorers side. Et eksempel er vårt medlem Vaccibody, som denne måneden landet Norges største biotek-avtale noensinne og siden ble notert på Oslo Børs, priset til en verdi av NOK 17 milliarder.

Covid-19 har også skapt utfordringer for kreftpasienter som ikke møter opp til behandling på grunn av risiko for å bli smittede og for de som utsatt å gå på viktige kontroller fordi de ikke vil være en belastning for helsevesenet nå. Legemiddelfirmaer opplevde også en utfordring med at holde kliniske studier gående i begynnelsen av pandemien, men de fleste sykehus har nå tilrettelagt for dette. 

En positiv effekt av pandemien er at sosial distansering har skyndet på digitaliseringen av helsevesenet og gjort dette enda mer aktuelt.

 

Hva forventer dere fra EHiN?

EHiN er en arena som kan koble tverrfaglige initiativer innen det digitale og biologi på tvers av offentlige institusjoner og private selskaper. Det er en møteplass for å finne gode digitale løsninger som kan gjennomføres i helsevesenet og for å posisjonere Norge internasjonalt innenfor langsiktige trender som kan skape betydelige verdier for samfunnet.

På EHiN kan du møte forskjellige beslutningstakere og være med på å sette den politiske agendaen for e-helse. Vi må fortsette at løfte viktigheten av godt offentlig-privat samarbeid for å både utvikle, teste og godkjenne nye behandlinger til kreftpasienters beste.

 

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

EHiN er viktig fordi samarbeid er en kjerne for å få til endringer i helse. Vi jobber nå med en søknad for å bli helsekatapult der vi samarbeider med flere innovative miljøer innen helse. Hvis vi lykkes med den, kan vi styrke helsenæringen gjennom å tilby viktige tjenester til små og mellomstore bedrifter innen digital helse.

Vi synes også at det er veldig positivt att Kreftforeningen har et godt samarbeid med EHiN. Det viser hvor viktig e-helse i Norge er for hele kreftmiljøet.

Møt Ketil Widerberg på sesjonen Fremtidsmennesket den 10. november kl. 11:00-12:00 under EHiN 2020.

KetilWiderberg

Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster