Psykisk helse for unge

Denne sesjonen tar for seg digitale løsninger som kan bidra positivt til barn og unges psykiske helse.

Moderator: Synnøve Farstad


Fra motstand til motivasjon – hvilken betydning kan e-konsultasjoner ha i tannhelsetjenesten i Norge?

Anita Das, forskningsleder i SINTEF Digital

Anita Das vil fortelle om hvordan de jobber samskapende og iterativt med tannhelsetjenesten, for å kartlegge mulighetsrommet og potensialet for å benytte e-konsultasjoner som del av tannhelsetilbudet til barn og ungdom.

I prosjektet Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling jobber vi med å utvikle en digital verktøykasse og en ny tjenestemodell for å forebygge og behandle tannbehandlingsangst blant barn og unge. Da Covid-19 pandemien inntraff var det lite bruk av digitale kommunikasjonsløsninger mellom tannhelsetjenesten og brukerne (barn/foresatte), og fortsatt i dag er det svært lite utbredt. Som følge av pandemien ble imidlertid tannhelsetjenesten i Norge oppfordret til å ta i bruk e-konsultasjoner som del av sitt behandlingstilbud, og foreløpig er det i sin spede begynnelse.

Hvordan kan man ta i bruk e-konsultasjoner som en del av tannhelsetjenesten i Norge? Og hvorfor skal man eventuelt gjøre det? Hvordan kan man gå fra oppmøtebaserte og praktisk rettede oppgaver – til digitale møtepunkt og nye måter å jobbe på?


Gi ungdommen en fritidsaktivitet nå!

Lene Sælen, medgründer Friskus

Lene Sælen vil snakke om hvordan felles digitale møteplasser for aktivitet og frivillighet kan bidra til å snu trenden og dele erfaringer fra utprøving av Fritidskortordningen i en rekke Friskus-kommuner.

Færre har deltatt i organiserte fritidsaktiviteter under den pågående pandemien og ensomhet og utenforskap har økt i takt med avlysning av sosiale møteplasser og aktiviteter. Utviklingen er stikk i strid med regjeringens folkehelsemål om å bekjempe disse utfordringene.


Barn og unges digitale hverdag – en utfordring eller ressurs for god helse?

Paul Joachim Bloch Thorsen, Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri

Hvordan kan gaming være en mulig møteplass, og hva bør vi være oppmerksom på. Hvilke muligheter har sykehuset til å bruke denne platformen?

Hva kan vi lære av sosiale medier i forhold til å kommunisere følelser? Kan dette være til hjelp for barn og unges helse, og kunne gi mer empowerment.

Paul Joachim Bloch Thorsen vil snakke om sitt innovasjonsprosjekt som førte til studententrepenørselskapet Adfectus, samt nye innovasjonsprosjekter. Videre hvordan en e-sport-festival, E-LAN, endret hvordan vi kan bygge bro mellom diverse trygge mestringsarener og utnytte dette til fordel for Barn og Unges psykiske helse.

Digitalt X Meeting Point