Forebygging av ensomhet

Moderator: Margunn Aanestad

Margunn Aanestad, Universitetet i Agder

Et nytt prosjekt omkring digitalt utenforskap. Når flere og flere helsetjenester digitaliseres, hva gjør vi da med de ikke-digitale og ‘delvis digitale’ innbyggerne? Vi deltar i et nordisk prosjekt omkring digitalt utenforskap og ser på ulike strategien for hvordan de nordiske velferdsstatene kan møte dette problemet.


Sammen om å inkludere alle i den digitale hverdagen

Hege Fiskå og Ingvild Erøy Prestårhus, Co-founders i Kakadu

Men hvem tar ansvar for de som ikke ble født inn i den digitale tidsalderen? Det gjør Kakadu. De lager innhold som skal være folkelig, brukervennlig og enkelt å forstå – for alle.

Kakadu utvikler en nettbasert læringsressurs for å øke eldres digitale kompetanse, og samtidig gjøre det enklere å lage kvalitetssikret veiledningsmateriell og opplæringsressurser for næringslivet, frivillig, privat og offentlig sektor. Vår visjon er at alle, gammel som ung, skal få kjenne gleden ved mestring av å lykkes på nettet. Det handler om å ha kontroll i eget liv, og om det å være med i samfunnet – uansett hvor digital hverdagen er.

Det vil også være et innlegg fra en ambassadør fra den eldre målgruppen, Arve Tellefsen.


No Isolation
Ellen Myrland, Hepro, Ann-Kristin Johansen, Dynamisk Helse og Anders Ruud Sørli, No Isolation

Foreløpige funn fra forsknings- og innovasjonsprosjektet “Enkel og trygg pårørendekontakt”

Ensomhet blant eldre er et samfunnsproblem med økende grad av politisk prioritet, ikke minst i løpet av COVID-19-pandemien. I denne sesjonen presenteres noen foreløpige resultater fra prosjektet “Enkel og trygg pårørendekontakt”.

Prosjektet prøver ut og tilpasser teknologien Komp for bruk på sykehjem, og studerer erfaringene til beboere, pårørende og sykehjemansatte. Komp er en datamaskin med bare én knapp, utviklet av No Isolation for brukere med begrenset digital kompetanse. Et viktig foreløpig funn er at kognitiv svikt ikke ser ut til å være en skarp barriere for vellykket bruk av sosial teknologi som Komp.

Totalt 340 Komp-enheter er implementert på 19 kommunale sykehjem i Oslo kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom No Isolation, Sykehjemsetaten i Oslo kommune (SYE) og OsloMet.

Digitalt X Meeting Point