Pasientenes egeninnsats ved bruk av egne helsedata

Hvordan kan pasientens egeninnsats og aktive bruk av egne helsedata bidra til kvalitetssikring og oversikt over egne legemidler?

Pasienten er den største ubenyttede ressursen i helsesektoren. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 sier at pasienten skal være «en aktiv deltager i egen helse og behandling», men hvordan kommer vi dit?

I dag kan pasienten se på – men ikke røre – egne helsedata ved å gjøre oppslag i helsenorge.no.  Snart kommer Pasientens legemiddelliste (PLL) som skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles nasjonal løsning. Hensikten er at informasjonen til enhver tid skal være oppdatert og korrekt. Studier viser imidlertid at svært mange pasienter ikke tar medisinene som forskrevet. Hvor god blir da PLL -løsningen hvis pasientene ikke får en aktiv rolle til å kvalitetssikre informasjon om egne legemidler og helse?

I denne sesjonen setter vi søkelys på viktigheten av at pasienten får en aktiv rolle og gis mulighet til bruk av egne helsedata, og til å komplettere informasjonen som står i journalen og medisinlista slik GDPR og nasjonal lovgivning åpner for. Paneldeltakerne vil diskutere forutsetninger og utfordringer knyttet til dette.

Sesjonen arrangeres i samarbeid med redaksjonsgruppa for webinarserien “Digital legemiddelhåndtering”. De involverte er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sykehusapoteket Østfold, Sykehusapotekene HF, og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.  Panelet er  også knyttet til IMI prosjektet Gravitate Health, som koordineres fra UiO og har 39 partnere.

Moderator: Anne Moen

Digitalt X Meeting Point