Fremtidens e-helseløsninger – Norske forskningsmiljøer i front

Nasjonal satsing på forskning og innovasjon bidrar til utvikling av morgendagens løsninger. Norske forskningsmiljøer er internasjonalt anerkjent og har et solid potensial for kommersialisering innen e-helse.
Med støtte fra Norges Forskningsråd jobber Teknologioverføringskontorene (TTO Technology Transfer Offices) sammen for å videreutvikle forskning til samfunnsnyttige produkter og tjenester.
I denne sesjonen presenteres tre spennende e-helseprosjekter med utspring fra norske forskningsmiljøer.
Ta deg tid til å besøke oss!

iSpe utvikler en unik bruker-sentrert selvrapporteringsløsning på psykiske lidelser og andre helserelaterte utkommemål for mennesker som, uavhengig av alder, har vansker med å sette ord på tanker og følelser.

Denne gruppen utgjør minst 20% av den totale befolkningen og har forekomster av psykiske lidelser opptil 50%, noe som er høyere enn man finner i befolkningen generelt. Mennesker i disse gruppene har mindre tilgang til psykisk helsetjenester, noe som er en påpekt urettferdige helseforskjell. En grunn til dette er mangelen på verktøy utviklet for å møte deres kommunikasjonsnivå.

Prosjektet har stor forskning- og innovasjonshøyde innen psykisk helse, design og IKT, med flere planlagte post doc, PhD og masterprosjekter i et fler-regionalt forskningssamarbeid. Prosjektet har ambisjoner om internasjonal skalering.


FoodCapture er et digitalt verktøy for å kartlegge, evaluere og monitorere pasienters ernæring. FoodCapture er utviklet, validert og studert i et forskningsprosjekt på Oslo universitetessykehus og Universitetet i Oslo. Verktøyet og har vist lovende resultater i å forebygge og behandle underernæring hos pasienter på sykehus. Selskapet FoodCapture AS ble nylig etablert og FoodCapture er CE-merket som medisinsk-teknisk utstyr. Målsetningen fremover er at FoodCapture skal kunne implementeres i ulike deler av helsetjenesten til nytte for både pasienter, helsepersonell og pårørende.


Medsensio tilbyr en løsning for pasientsentrert oppfølging av hjerte- og lungesykdom. Målet for denne løsningen er å redusere kostnader og ressursbruk for helsepersonell, samtidig som pasientene opplever tryggere oppfølging og forbedret helse. Løsningen består av:

  • mobilapplikasjon for registrering av vitale data og digitale auskultasjoner
  • skytjeneste for lagring og analyse av data ved bruk av maskinlæringsalgoritmer
  • web-portal hvor helsepersonell får tilgang til data og kan administrere pasienter og brukere

Plattformen støtter FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) og tilrettelegger for utveksling av helseinformasjon mellom forskjellige helsetjenesteleverandører og åpner dermed muligheten for tettere samarbeid på tvers av omsorgsnivåer.

X Meeting Point