Kan feil oppstå i PLL?

Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak i Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022. Målet er at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.).

Webinarserien “Digital legemiddelhåndtering” har belyst mange utfordringer med de systemene som helsetjenesten i dag benytter til å lage og samstemme legemiddellister. Forskning på innføring av PLL for multidosepasienter i Oslo kommune har også avdekket at det i dag er mange uoverensstemmelser mellom legemiddellister som fastlege, hjemmetjenesten og farmasøytene i apotek bruker. Mange av disse utfordringene vil bli løst med felles PLL, men vi ser også at det mangler en klar ansvarfordeling når det avdekkes feil og avvik.  Hvem skal rette opp og slette uaktuelle resepter, dobbelforskrivninger, og interaksjoner i PLL? Hvor sannsynlig er det at sykehuslegene kommer til å “rydde” i PLL? Apotekfarmasøyter og leger mangler en felles teknologisk plattform for å gjøre disse avklaringene, eller skal de fortsette å kommunisere pr telefon? Eller vil farmasøyter gis mulighet til å oppdatere PLL?

Paneldeltakerne vil få mulighet til å komme med forslag til hvordan vi skal løse disse utfordringene.

Sesjonen arrangeres i samarbeid med redaksjonsgruppa for webinarserien “Digital legemiddelhåndtering”. De involverte er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Sykehusapoteket Østfold Kalnes, Sykehusapotekene HF, og Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Moderator: Anne Gerd Granås UIO/NSE


Bjørn Hveem, Helse Sør-Øst


Renate Elenjord, forskningsleder


Regin Hjertholm, spesialist i allmennmedisin


Anette Vik Jøsendal, Norwegian Centre for E-health Research

 

Digitalt X Meeting Point