Ledidi

Ledidi er et norsk software selskap som tilbyr Ledidi Core, en skybasert programvare som dekker arbeidsflyten for kvantitativ forskning – fra studie/register oppsett, datainnsamling, statistisk analyse og grafisk presentasjon av resultater. Alt foregår i samme, enkle brukergrensesnitt, og forskere på tvers av institusjoner og landegrenser kan samarbeide i felles prosjekter gjennom hele arbeidsflyten. Programvaren er utviklet i samarbeid mellom helsefaglige forskere og ingeniører med spesialkompetanse på skyteknologi og softwareutvikling, og er særlig rettet mot bruksområder innen medisinsk og helsefaglig forskning og kvalitetsregistre. Ved å forenkle arbeidsprosessene innen forsknings- og registerarbeid i helsesektoren, ønsker vi å bidra til at helsedata enklere og raskere kan bli til ny kunnskap som kommer pasienter og helsepersonell til gode.

https://ledidi.com/

Ledidi

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Her vil vi trekke frem helsedataene vi sitter på i Norge. Dette er en ressurs som kan utnyttes mye bedre enn i dag! Dataene i seg selv har ingen verdi før de struktureres opp, aggregeres, analyseres og blir til ny – og forhåpentligvis verdifull – kunnskap. Fra helsedata kan vi generere kunnskap både om hvordan enkeltsykdommer best kan diagnostiseres og behandles, om hvordan helsetjenestene kan forbedres og effektiviseres og om hvordan vi best forebygger og sørger for at færrest mulig får behov for helsehjelp. Dette er dermed kunnskap som vil bidra til å løse mange utfordringer innen helsetjenesten fremover. Ofte er det slik at jo mer data man har, jo sikrere konklusjoner kan man trekke, og sammenstilling av data fra flere kilder og over større regioner er derfor ofte nødvendig. Da trenger vi gode verktøy til å hjelpe oss med å etablere forskningssamarbeid og muliggjøre effektiv datainnsamling fra flere kilder. En forutsetning er at man etablerer løsninger som ivaretar pasienters og studiedeltakeres personvern, og sørger for trygg og etisk forsvarlig bruk av helsedata. Her må teknologien understøtte og spille på lag med det regulatoriske, og gjøre det enkelt for forskerne å ivareta personvern.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Basert på våre egne erfaringer som helsefaglige forskere, har vi utviklet en skybasert programvare designet for å forenkle forskningsprosessen og samarbeid om data. Ledidi Core er rett og slett det verktøyet vi selv har savnet som forskere! I dag jobber forskere i mange ulike verktøy for å få gjennomført et prosjekt. Vi har samlet funksjonalitet for studieoppsett, datainnsamling gjennom strukturerte skjemaer, statistisk analyse og grafisk presentasjon i én skybasert programvare. Det betyr at forskere kan logge seg på gjennom en web-browser og få tilgang til all grunnleggende funksjonalitet de trenger for å designe og gjennomføre en studie, eller sette opp et register. Analysene skjer i samme programvare uten behov for å restrukturere dataene manuelt underveis. Samtidig muliggjør sky-teknologien som benyttes at forskere kan samarbeide mer sømløst med kollegaer – både innad i organisasjoner, men også på tvers av institusjoner og landegrenser. Med dette ønsker vi både å senke terskelen for å benytte ubrukte helsedata-ressurser gjennom at det blir enklere å komme i gang, også med større forskningssamarbeid, samt å gjøre veien fra rådata til resultater raskere og enklere.

Hva forventer dere fra EHiN?

Vi gleder oss til å møte likesinnede som jobber for å digitalisere helsesektoren til beste for pasienter og helsepersonell! EHiN er en spennende møteplass og et godt sted å oppdatere seg på trender og nye initiativer innenfor digital helse. Og så håper vi mange vil ta turen innom standen vår å få høre mer om Ledidi Core!

Hanne Valeur Ledidi Office

Hanne Valeur, kommunikasjonsdirektør Ledidi, lege og forsker