Norse Feedback

Norse Feedback er en programvare som sann-tids analyserer pasientrapporterte data, slik at behandlere kan bruke dem i beslutnings- og behandlingsstøtte. Norse Psykiske Helse og Rus er det første dynamiske tilbakemeldingssystemet som løpende tilpasser seg pasientens svar innenfor problem- og ressursområder. Norse er utviklet i tett samarbeid med behandlere og pasienter, og blir revidert annethvert år. Tiden da man kun støttet seg til gamle papirbaserte skjema håper vi nå er forbi!

Det er viktig å skille mellom rutinemessig utkommemåling, symptomkartlegging og klinisk tilbakemelding eller feedbacksystem. De fleste instrumenter er utviklet for å måle utkomme eller symptom, og bare noen få er utviklet for å støtte kliniske prosesser direkte. Her skiller Norse Psykisk Helse & Rus seg fra andre kartleggingsinstrument. Vi ville identifisere hvilke behov klinikere og pasienter har i behandlingsprosesser, også lage systemet som ivaretar dette – det har vi gjort. Sammen med klinikere og pasienter er det definert hvilke prosesser som hindrer eller fremmer behandling. Deretter utviklet vi en teknologi som helhetlig kartlegger relevante symptomer, sammen med prosesser og alliansemål, for å speile det som skjer i terapier. For å kunne oppnå dette over en rekke prosesser og tilstander, er Norse det eneste instrumentet som aktivt lærer av og tilpasser seg den enkelte pasienten sine responser. Dette er Norse-metoden, og den er unik.

https://www.norsefeedback.no/

Norse Feedback

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Vi opplever at helsevesenet tviholder på gamle arbeidsmetoder/måter og er skeptisk til digitalisering og nye verktøy. Det å jobbe analogt virker mer trygt enn å gå utenfor komfortsonen og stole på dagens teknologi.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Norse Psykisk Helse og Rus er et dynamisk tilbakemeldingsverktøy. Pasienter svarer ut kartlegging digitalt, før en fysisk samtale. Helsepersonell får direkte tilgang til rapport via innlogging i Norse. Helsepersonell vil på denne måten bruke mindre tid på kartlegging av pasienter inn i tjenesten, få raskt innblikk i pasientens problem og ressurser og gi rett behandling raskere. Norse Psykisk Helse og Rus er skybasert og det krever derfor ingen installasjon hos kunden.

Jo Cranner_kvadrat