Tellu

Vi er teknologientusiaster med et stort hjerte for helse og omsorg. Med god innsikt i oppgaver og utfordringer helsearbeidere møter på jobb, utvikler vi teknologi som bidrar til å lette hverdagen for ansatte i hjemmetjenesten, på institusjon, sykehus og sykehjem.

Velferdsteknologi er et hjelpemiddel som gir bedre utnyttelse av «varme hender» i helseomsorgen. Teknologien frigjør tid til de mest meningsfulle oppgavene, de bare mennesker kan håndtere. Vi vet at tjenestene vi tilbyr, gir mottakere av helsetjenester økt trygghet, mestring og livskvalitet. Det inspirerer oss til å fortsette å innovere.

Tellu oppstod i sammenslåingen mellom Telenor e-helse og Tellu IOT AS, og har fått med seg det beste fra to verdener: Telenors sterke posisjon i markedet for helsetjenester, og Tellu IOTs ekspertise på plattform og software-utvikling. Sammen har vi som mål å skape løsninger for bedre, mer bærekraftige helsetjenester.

https://tellu.no

Tellu

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Vi ser en stadig økning av eldre og mennesker med et sammensatt sykdomsbilde i Norge i dag. Helsesektoren er allerede preget av ressursmangel, og dette problemet antas å øke i årene som kommer. Derfor er behovet for å tenke nytt svært gjeldende, og det er her digitalisering av helsetjenester kan spille en vesentlig rolle.

Hvordan kan deres løsninger bidra digitalt?

Vi leverer et økosystem for trygghets- og mestringsteknologi, responssentertjenester og egne løsninger for digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging. Disse er alle viktige komponenter når det kommer til utviklingen av dagens helsetjenester. Løsningene våre er brukervennlige, intuitive og trygghetsskapende, og bidrar til å øke kvaliteten av behandlingen både for helsepersonell, pårørende og brukere. TelluCare er en helhetlig løsning som kan tilpasses behovet i den aktuelle helsetjenesten, hvor for eksempel alle velferdsteknologiske løsninger kan samles i et økosystem, med et felles brukergrensesnitt. Slik slipper helsepersonell og brukere å forholde seg til flere ulike løsninger, samt dobbeltregistrering av helseopplysninger.

Hva forventer dere fra EHiN?

EHiN er en viktig arena for nettverksbygging, både med eksisterende og potensielle nye samarbeidspartnere. Vi håper også på å møte helsepersonell og lære mer om brukernes behov, samt få en bedre innsikt i forskningen rundt e-helse, og hva som rører seg innen dette feltet nå.

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Vi brenner for å forenkle og forbedre hverdagen til helsepersonell, og ser viktigheten av å samle velferdsteknologiske løsninger under et felles økosystem. Her kan alle jobbe i en felles løsning og unngå dobbeltføring av helseopplysninger, samt åpne opp for flere muligheter for samhandling på tvers. Kom gjerne innom oss på vår stand om du vil høre mer om hva vi jobber med!

RuneTelluIntervju

Rune Wilhelmsen, salgssjef i Tellu