EHiN Awards 2022

EHiN announces the EHiN Award!

We want to honor and look closer at the digital innovations that contribute to a better health for patients, relatives and employees.

 

Do you know of a solution - either completed or under development - that deserves some extra attention and credit? If so we hope that you will nominate the candidate through our nomination form!

 

The winner will be announced and the prize awarded during the gala dinner at EHiN 2022 on November 8. Tickets for the conference and the dinner can be found here.

 

Nomination deadline was October 14 at 23:59.
Eplepokal EHiN22 2

Criterias for nominations

 • An innovative, digital e-health solution that has been developed or is under development in Norway.
 • The solution has been implemented or is to be implemented into state, regional, municipal, international or private health services, either in institutions, homes, leisure situations or at the workplace.
 • The solution should contribute to better health each day for its target group.
 • The solution uses new digital possibilities in an innovative way.
 • The solution can be commercial or non-commercial.
 • The solution can have a distinctive and unique character.
 • The process of developing and implementing the solution must be completed and concluded in a good way for all involved.
 • The solution has been used by others or is in the process of being shared.
 • The implementation must be from 2021/2022.
 • The solution takes care of the basic principles around security, privacy and design.

This years nominations

Ryggplager den dominerende årsaken til uførhet i verden. SelfBack Aps tilbyr en app som basert på kunstig intelligens gir skreddersydde råd for egenhåndtering (selvhjelp) av ryggplager. Den positive effekten av appen på ryggplager har blitt dokumentert i en stor internasjonal randomisert klinisk studie. Den kliniske studien ble publisert i et velrennomert internasjonalt vitenskapelig tidsskrift (JAMA Internal Medicine). Appen er utviklet gjennom et EU finansiert prosjekt og baserer seg på solid vitenskapelig dokumentasjon. SelfBack Aps var blant de fire finalistene til å motta ‘Innovation Radar Prize’ (IRP) i 2021 i kategorien ‘Innovations in Health Tech’. IRP er en årlig pris som deles ut til de mest lovende Europeiske innovasjonene innen ulike fagfelt.

https://www.selfback.dk/

Nimble Clinic:

Nimble Clinic er en app utviklet for helsepersonell og tilbyr en radikal forenkling av kommunikasjon og rapportering av pasientinformasjon på et sykehus. Pasientsensitiv informasjon kan sendes på en sikker måte til andre Nimble-brukere, og rapportering kan overføres til sykehusets journalsystem.

Nimble People:

Nimble People er en app utviklet for pasienter. Den gjør det mulig for helsepersonell å kommunisere med sine pasienter etter utskrivelse fra sykehuset. Pasientene kan sende og motta både meldinger og skjemaer, samt sende inn egenregistrerte målinger som vurderes av helsepersonell.

https://www.diffia.com/om-nimble

Myjournal er mer enn et journalsystem der all behandling av pasienten samles på en journal. Det er også en totalløsning for hele klinikken. Vi har bl.a. Helfo, e-resept, regnskap, budsjett, innkjøp, GDPR, support, SMT-listen, Snowmed-CT, CRM. Total helseplattform løsning til helsesektorene i Norden, Europa, Ukraina, USA & Midtøsten og rekkevidden øker med språkmengden vi støtter.

https://myjournals.webflow.io/

Speare journal er en innovativ, digital e-helse-løsning som er utviklet, men fremdeles er under videreutvikling i Norge. Systemet består av per i dag av www.ledigpsykolog.no og www.psykologjournalen.no, men i 2023 er www.ledigpsykiater.no og www.psykiaterjournalen.no planlagt også. Det innovative er at det er Norges første journalsystem tilbyr en kryptert bestilling og overføring av pasientsensitive helseopplysninger, inkludert henvisning, rett inn i Bank-ID sikret journal og at bestillingsprosessen definerer betaler slik at all fakturering til klient og betaling til helsepersonell er helautomatisk.

https://www.speare.no/psykologjournalen-psykolog

Blodprøveappen er designet for at helsepersonell skal kunne utføre blodprøver og testing på en effektiv og sikker måte. Appen er integrert med labratoriesystemet og den elektroniske pasientjournalen hvor bestillingen opprettes. Applikasjonen er utviklet i tett samarbeid med ansatte ved Sykehuset Østfold gjennom et smidig utviklingsløp med utstrakt brukertesting. Dette har sikret en god implementering av løsningen og umiddelbar effekt knyttet til pasientsikkerhet og kvalitetssikring av arbeidsprosesser samt effektive prosesser.

Blodprøveapp erstatter sårbare rutiner

With HealthB, our users get an aggregate overview of their relevant health data, enabling them to collect, understand and communicate their health. HealthB is built for the user and will always be centered around the individual, enabling them to navigate and co-create in the healthcare system. It's a horizontal platform interacting with other sources and silos of information.

https://www.zyberia.org/

KnowMe er for personer uten verbalt språk eller som har begrenset kommunikasjon og ingen eller liten forutsetning for å lære å bruke etablerte kommunikasjonsløsninger. I vårt kommunikasjonsprosjekt kombinerer vi teknologi med grundig opplæring og god pedagogisk veiledning for å tilrettelegge for et optimalt språkmiljø rundt personen gjennom hele livet.

Med rett til å bli forstått

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging.

https://www.lifeness.no/

Videoløsningen til Stiftelsen Norsk luftambulanse har bidratt til å øke situasjonsforståelsen og avklare flere pasienter i den akuttmedisinske kjede. over 80 legevakter i landet bruker løsningen, i tillegg er den i bruk hos flere AMK-sentraler. Det har bidratt til at mange pasienter har blitt avklart hjemme og sluppet å reise til legevakten. Det har bidratt til at man har kunnet veilede pårørende i akutte situasjoner.

Nye tider krever nye løsninger. Sammen med kommuner, ideelle og private organisasjoner har vi siden 2015 utviklet en ny type digital plattform som muliggjør morgendagens velferdssamfunn. 

https://nyby.no/

Skape pasientens helsetjeneste, ved å gi terapeuter og tjenesten en plattform for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling. Gjennom prosjektet ønsker vi å styrke pasientens stemme i behandling, samtidig som vi gir klinikerne et bedre grunnlag for å ta krevende kliniske beslutninger og samarbeide med pasienten om hvordan behandlingen best mulig til kan tilpasses han/henne.

https://www.linkedin.com/pulse/regionalt-samarbeid-om-et-konkret-verkt%C3%B8y-kvalitet-og-laukvik/

Et nytt verktøy utviklet for helsepersonell for enkel oversikt over hvilke av pasientens legemidler som kan være årsak til en bivirkning. 

Bivirkningssøket hjelper helsepersonell/pasienter med å undersøke eventuell sammenheng mellom bivirkninger og legemidler i bruk. Legen kan deretter i samråd med pasienten vurdere hvordan eventuell bivirkning skal håndteres.

https://www.felleskatalogen.no/medisin/bivirkningssok

Trondheim kommune har deltatt i arbeidet med Helseplattformen helt siden forprosjektet ca 2015. Kommunen ser nå resultatet av mange års arbeid med å sette opp Helseplattformen tilpasset en norsk kommune, i en felles løsning for hele den offentlige helsetjenesten i Midt-Norge. 7. mai i 2022 ble kommunen den første i landet til å erstatte alle dagens ulike systemer med ett. Omleggingen har ikke vært uten innkjøringsproblemer, men kommunen står støtt i sitt valg og har tatt en ledende rolle i samarbeidet mellom alle kommuner og sykehus i regionen.

NOST er en webbasert løsning utformet for å forenkle arbeidet med å observere og registrere i hvilken grad klinisk helsepersonell etterlever anbefalinger om smitteforebyggende tiltak. Første versjon av løsningen har fire moduler; håndhygiene, bruk av engangshansker, smykker-ringer-negler, og personlig beskyttelsesutstyr.

Observasjonen gjennomføres ved bruk av håndholdt enhet som smarttelefon eller nettbrett. Man kan deretter enkelt lage rapporter. Rapportene kan vise resultater fra enkeltsesjoner, sammenligne egne resultater over tid, sammenligne med andre enheter ved samme foretak, med sammenlignbare eksterne enheter (anonyme) og med nasjonale data.

ormålet med prosjektet er å gi raskere og bedre behandling ved hjerneslag. 85-90% av alle hjerneslag skyldes hjerneinfarkt (blodpropp), resten blødninger. Tidlig trombolyse (tidlig oppløsning av blodpropper) vil øke sjansen for overlevelse med godt resultat.

https://unn.no/om-oss/innovasjon-i-unn/nytt-prosjekt-med-bedre-behandling-av-hjerneslag-som-mal

Dynamon har utviklet en Software as a Service løsning som disrupter måten å utarbeide turnus på i helsesektoren. Dynamon effektiviserer og frigjør tid for ledere ved at de slipper å punsje vaktkoder manuelt i eksisterende turnusløsninger. I Dynamon spesifiseres det for hvordan den ansatte skal arbeide i turnus basert på hva som passer best for den ansatte. Videre spesifiseres det for hvilken bemanning og kompetanse det er behov for til enhver tid gjennom døgnet for å sikre faglig forsvarlig drift i en avdeling. Basert på dette genererer Dynamon den beste turnusen som er mulig å utarbeide ved hjelp av regler, statistikk, egenutviklede algoritmer, optimalisering og AI.

https://dynamon.no/

Friskus er en digital løsning som gjør det enkelt lett og trygt:

 • For kommunen å dele ut midler til vanskeligstilte barn og unge
 • For innbyggere å finne og delta på aktiviteter
 • For lage og organisasjoner å organisere og administrere aktiviteter og medlemmer

https://www.friskus.com/

Kommunalt responssenter drives av Kristiansand kommune og gir tjenester til kommuner i Agder og ellers i Norge. Tjenesten mottar og følger opp alarmer og varsler fra digitale trygghetsalarmer og trygghetsteknologi hos hjemmeboende.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/helse-velferd-og-omsorg/dognapne-vakttjenester/kommunalt-responssenter/

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis. Kliniske studier i allmennmedisin er forskning der pasienter som går til fastlegen deltar.

https://www.uib.no/praksisnett

RoomMate har utviklet et innovativt produkt innen velferdsteknologi og tilbyr visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner. RoomMate er en fremtidsrettet løsning som oppdateres fortløpende med ny funksjonalitet. Teknologien er tatt i bruk i kommuner over hele Norge og tilbakemeldingene er veldig gode

Målet med å ta i bruk teknologien er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell. RoomMate gir økt trygghet og effektivisering av tjenesten samtidig som kvaliteten er like god. Tjenesten er i endring og det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og kan bli hjemmeboende lengre. RoomMate skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse og livskvalitet. Muligheten til å bo lengre i eget hjem har stor betydning!

https://sensio.no/roommate

SynPlan is an AI solution that helps healthcare organisations optimise staff planning and overcome the staff shortage challenges. SynPlan collects large amounts of data from various sources and uses advanced AI/ML technology to predict patient demand and employees' absence. Using SynPlan, healthcare leaders can keep the budget under control by not overspending on urgent part-time workers. At the same time, they can save time on planning tasks while improving the well-being of patients and employees.

The result with Trondheim municipality showed that they saved 6.7% cost, reduced 50% of reliance on overtime and agency workers, and cut 50% of the time for planning tasks. The full-time employment rate in the municipality increased by 5% as a result of the improvement in working conditions for nurses.

https://www.synplan.ai/no/

Systemet er et sertifisert diagnostisk medisinsk utstyr. ECG247 er kontinuerlig, trådløs hjerterytmeovervåking over en lengre periode for påvisning av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Systemet har automatisk tolkning og enkel visning av EKG-opptak som sykehus og helsepersonell kan kontrollere. ECG247 vil være et viktig bidrag til å redusere unødvendige hjerneslag og andre komplikasjoner med tidlig oppdagelse av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

https://ecg247.no/

DignaCare er en fleksibel sensor som festes enkelt på utsiden av inkontinensproduktet. Sensoren varsler om behov for skift av inkontinensprodukt via en brukervennlig app.

DignaCare sikrer en verdig hverdag for de som lever med inkontinens, og en enklere hverdag for helse- og omsorgspersonell. DignaCare frigjør tid til omsorg.

https://dignacare.com/

Vestre Viken HF, ved Klinikk for Prehospitale tjenester (PHT), ble i 2019 tildelt 10 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å inngå et innovasjonspartnerskap. Hensikten var å utvikle en løsning som gjør det mulig for operatøren på Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), som betjener nødnummeret 113, å starte en videosamtale med innringer i de tilfellene de mener det er hensiktsmessig.

https://www.youtube.com/watch?v=r8OTcxcgFpo&ab_channel=VestreViken

Bliksund EWA er utviklet av og med norske ambulansearbeidere. Løsningen er valgt som prehospital journal i Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og i Helse Vest med opsjon for resten av Norge. Løsningen er allerede i bruk i over 400 ambulanser i Norge. Det består av nettbrett med ambulansejournal til bruk i ambulanse som er integrert med fagsystemet i AMK-sentralen og med direkte kommunikasjon med akuttmottaket.

https://bliksund.no/nb

Getinge har levert et sporbarhetssystem til sterilforsyningen på 4 sykehus i OUS. Ved hjelp av dette sporbarhetssystemet kan sykehuset spore instrumenter gjennom hele deres livssyklus fra sterilforsyning til lager, lager til operasjon og pasient, og tilbake til reprosessering. Systemet konfigureres til å støtte de ansatte på sterilforsyning til å effektivisere og sikre deres arbeidsflyt slik at sjansen for menneskelige feil minimaliseres. Det legges også til flere kontrollpunkter for å sikre høyere kvalitet av arbeidsrutiner. Videre vil dette verktøyet være nyttig for ledere til å trekke ut relevante data for å ta avgjørelser basert på business intelligence. Systemet tilbyr en hel rekke med rapporter som blant annet inneholder informasjon om kostnader og reprosesseringstider knyttet til de respektive instrumentene. For pasientene vil dette systemet være med på å sikre kvalitet i undersøkelsen/inngrepet og kan gi en trygghet om at de regulatoriske krav for sporbarhet blir fulgt av sykehuset. Systemet vil også bidra til å minske risikoen for infeksjoner som skyldes dårlig hygiene av instrumenter, ved å sikre gode arbeidsrutiner og kvalitetssjekk i sterilforsyningens arbeidsflyt.

https://www2.getinge.com/no/

About the jury

Anita Moe Larsen, Nordic Neurotech
Arild Kristensen, NSCC
Christer Mjåseth, Helseplattformen
Elisabeth Jakobsen, Kreftforeningen
Ellen Normannseth, KS
Fredrik Syversen, IKT-Norge
Håkon Grimstad, FKJ i
Janne Nestvold, OCC Inkubator
Karen Dolva, No Isolation
Kjartan Olafsen, NHN
Liv Heidi Remo, Helsedirektoratet
Mads Bjerke, Direktoratet for ehelse
Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Monica Larsen, LMI
Ole Johan Borge, Forskningsrådet
Riche Vestby, NHO
Stein Olav Skrøvseth, NSE
Sverre Fossen, NHN