Internasjonale standarder innen e-helse

EU-kommisjonen ønsker å regulere mer ved hjelp av standarder, også innen helse. Norske myndigheter peker mot økt bruk av internasjonale standarder for å nå nasjonale mål innen e-helse.

Denne sesjonen vil handle om hvordan EU og Norge jobber med internasjonale standarder innen e-helse.

I samarbeid med Standard Norge og Direktoratet for e-helse.

Moderator: Truls Pettersen, markedsleder, Standard Norge


Standardisering i helseforetak, visjon og virkelighet?

v/Siri Tau Ursin, adm. dir. Nordlandssykehuset HF

Trenger helsetjenesten standarder? Holder det ikke med prosedyrer, lokale og nasjonale retningslinjer, internasjonale guidelines og best practice? Økt samhandling på tvers av tjenesteleverandører er både en ønsket og nødvendig utvikling for å sikre bærekraftige helsetjenester i tiden som kommer. Standarder kan bidra til å understøtte både selve samarbeidet samt gi et bedre utgangspunkt for innovative løsninger til beste for våre brukere og ansatte.

E-helse er ikke et nytt fagfelt, men det illustrerer godt hvordan lokal ildsjel-tilnærming er avhengig av standardisering for å kunne utvikles videre.


Internasjonal standardisering: EU og Norge.

v/Georg F. Ranhoff, Direktoratet for e-helse

Det er et mål å benytte internasjonale standarder for å oppnå bedre samhandling mellom systemer i helse- og omsorgssektoren. Internasjonale standarder gir økt mulighet for gjenbruk av internasjonale erfaringer. Dette reduserer behovet for å utvikle egne standarder for spesifikke behov i Norge. Bruk av internasjonale standarder legger til rette for at internasjonale aktører kan komme inn i det norske markedet og at norske leverandører kan nå et globalt marked. Standardene legger dermed til rette for økt innovasjon og næringsutvikling.

Direktoratet for e-helse vil i dette innlegget snakke om:

  • Samarbeidsmodellen for internasjonale standarder for å ta i bruk og tilpasse internasjonale standarder i Norge.
  • EUs initiativ som antas få stor innvirkning på e-helse og standardiseringer i Norge.
  • Faglig perspektiv i den norske standardiseringskomitéen som følger International Organization for Standardization (ISO) og European Committee for Standardization (CEN) sitt standardiseringsarbeid.

Hvordan kan du bidra i standardiseringsarbeid?

v/Gina Lind, prosjektleder, Standard Norge

Synes du det er en god idé å standardisere innenfor e-helse? Da bør du delta i arbeidet selv!

Norge følger det internasjonale standardiseringsarbeidet i ISO og CEN og gir innspill for å ivareta norske interesser og fremme kompetansebyggingen i Norge. Det er ønskelig å styrke den norske komitéen og her er det behov for ulike fagbakgrunner. Gina Lind vil forklare hvordan denne komitéen jobber og hvordan du kan bidra.