Digital omstilling – hvordan få oversikt?

Moderator: Sturle Monstad, Monstad & Silgjerd


Pasientens prøvesvar – en NY nasjonal tjeneste for tilgjengeliggjøring av helsedata

v/Svein Olav Olden, Norsk Helsenett

Med Pasientens prøvesvar vil helsepersonell få en komplett oversikt over alle prøvesvar til en pasient, uavhengig av hvor i landet undersøkelsen eller analysen er gjennomført.

  • Er det på tide at helseaktører skjønner at innbyggere nå kan lese hva fastlegen skriver om pasienten, til annet helsepersonell?
  • Har fremmedordet KLARSPRÅK noe i en nasjonal Prøvesvars tjeneste å gjøre ?
  • Hva betyr det å kunne vite riktig behandlingsnivå i det pasienten ankommer legevakta ?

STUNTH – St. Olavs undersøkelsen ny teknologi og helse

v/Signe Lohmann-Lafrenz, assisterende prosjektleder STUNTH, NTNU og Sigmund Gismervik, overlege ved St. Olav, førsteamanuensis ved NTNU og prosjektleder for STUNTH

STUNTH er et forskningsprosjekt som vil undersøke sammenhenger mellom faktorer i arbeid, digitalisering og sykehusansattes helse. I STUNTH prosjektet etableres en unik kohort av alle typer sykehusansatte, alt fra ambulansearbeidere, bioingeniører, helsesekretærer, leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere med mer. Regional etisk komite Midt-Norge har godkjent prosjektet og de ansatte skal følges gjennom det neste 10-året som vil være preget av store demografiske og digitale endringer.

Eldrebølgen gjør at stadig flere skal ha helsetjenester og det er færre i yrkesaktiv alder som kan yte disse. I følge nasjonal helse- og sykehusplan fra 2020-232 (Meld. St 7) er innovasjon og ny teknologi viktige elementer for å kunne løse dette underskuddet på arbeidskraft. Det europeiske byrået for sikkerhet og helse i jobb (OASH) har imidlertid satt søkelys på at ny teknologi innebærer endringer som også kan være risikofaktor for ansattes helse i arbeidslivet.

I Midt-Norge innføres en nytt felles elektronisk pasient journal system med navnet Helseplattformen. Helseplattformen er et eksempel på en stor digital transformasjon og involverer kommune- og spesialist-helsetjenesten, fastleger og avtalespesialister. I denne presentasjonen vil vi presentenere STUNTH studien og fremvise foreløpige resultater på ca. 3500 ansattes forventninger til å ta i bruk Helseplattformen.


Increasing digital knowledge through 

v/Karin Ahlin, Postdok i informatikk, Karlstad Universitet

Presented here is an ongoing study on measuring operational digital maturity. In our pilot study, our findings showed that individuals are open to improving their competence. Hence, we believe organizations can improve reflection, experience sharing and learning and build functions that support developing and maintaining social and professional relationships and networking.