AI-teknologi i helsevesenet

Hvordan bevege seg fra tanker og prat om ideer og prototyper rundt AI til å gi faktisk verdiskapning i klinikken? Dette vil presenteres i denne sesjonen. Eksemplifisert med noen av mulighetene som ligger i AI-teknologi i helsevesenet i dag, og hvordan disse kan integreres i helsetjenesten. Til slutt vil vi få presentert et prosjekt for å etablere beslutningsstøtteverktøy til kreftrehabilitering.

Moderator: Marthe Iversøn Standeren


AI in clinical practice – from possibilities to value realization

 v/ Nynke Breimer, Global Product Manager AI Radiology, Sectra.

Presentation on how to get from talking about possibilities with AI to actually have it up and running in a clinical environment with valuable outcome.


Bedre helsetjenester med Kunstig Intelligens

v/Pål Mørk Hansen, Netnordic

En generell status på mulighetsrommet som ligger i Kunstig Intelligens (AI) før fokus settes på de mulighetene som AI-teknologien gir i moderne helsetjenester, ikke minst i relasjon til Direktoratet for e-helse sin utredning om temaet. NetNordic er en integrasjonspartner innenfor hjemmehjelp/sykehjem/responssenter, og samarbeider med en rekke leverandører som har tatt i bruk AI i sine tjenester. Vi ser på eksempler herfra og hvordan dette blir brukt i praksis i dag. De siste årene har AI-utviklingen akselerert, spesielt innenfor internasjonal utvikling av modeller for bilde, video og språk. Vi utdyper og ser på muligheter dette gir innen helse fremover.


CaReScreen – beslutningsstøtte til kreftrehabilitering
v/Harald Engan, Unicare, FoU-leder, Seniorforsker, PhD & Jon Arne Sandmæl, Unicare, Seniorforsker

Stadig flere lever lengre etter kreftsykdom, men selv om kreftbehandlingen er over, er ikke utfordringene over. Studier viser at mellom 40 og 60 % av kreftpasienter har behov for rehabilitering, og fortsetter å ha rehabiliteringsbehov som ikke har blitt innfridd utover i kreftforløpet.
Det er behov for beslutningsstøtteverktøy som gjør helsepersonell og pasienter i bedre i stand til å identifisere rehabiliteringsbehov i de ulike fasene av behandlingsforløpet, og til å iverksette målrettede tiltak i henhold til faglige anbefalinger.
CaReScreen prosjektet har som mål å utvikle et digitalt beslutningsstøtteverktøy, basert på blant annet AI, som skal sikre at pasienter mottar målrettet og kunnskapsbasert rehabilitering til riktig tid. CaReScreen skal kunne brukes i både primær- og spesialisthelsetjenesten.