Norge og Norden i verden

Plenumsesjon med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det er bekreftet at Dansk Sundhedsinister ikke kan bli med grunnet valg. EHiN beklager at vi tidligere har gått ut med at han skulle være en del av årets konferanse. 

Norden har en spesiell plass i verden. Vi har en sterk demokratisk tradisjon, gode helsetjenester som skaper likeverd, og høy tillit til myndigheter og helsetjenester. Dette er ikke unike egenskaper i verden, men samlet sett representerer de en samfunnsverdi mange ønsker å beholde.

Den digitale revolusjonen går i galopperende fart, og er i ferd med å slå inn på helsesystemene våre. Samtidig ser vi store utfordringer; en aldrende befolkning, stadig flere og mer kompliserte behandlingsmetoder, økende grad av livsstilssykdommer og mangel på helsepersonell.

Ny teknologi kan bidra til at vi kan løse noen av de store oppgavene. Men det er også en fare med dette – teknologi har tidligere «overtatt» noen av våre nordiske verdier.

Hvordan skaper vi en nordisk modell inn i en heldigitalisert helseverden, som samtidig ivaretar våre samfunnsverdier som likeverd, tillit og helsetjenester til alle?

Vi inviterer den norske helse- og omsorgsministeren, Ingvild Kjerkol til å gi en visjon på dette.

Også invitert er Hal Wolf, leder for verdens største organisasjon for den digitale transformasjonen innen helse, HIMSS. Han vil gi en kort oppdatering om trender i verden og Nordens plass sett fra utsiden.

Sesjonen krydres med noen korte visninger av innovasjon innen helse.


Plenary session with Ministry of Health, Ingvild Kjerkol. 

The Nordic countries have a special place in the world. We have a strong democratic tradition, good healthcare services that create equality, and a high level of trust in the authorities and healthcare services.

The digital revolution is moving at a galloping speed, and is about to affect our health systems. At the same time we see major challenges – an aging population, more complicated treatment methods, increasing lifestyle diseases and a shortage of healthcare personnel.

New technology can help us solve some of the big tasks. But there is also a danger involved – technology has previously «taken over» some of our Nordic values.

How do we create a Nordic model in a fully digitized healthcare world, which at the same time will safeguard our societal values ​​such as equality, trust and healthcare for all?

We invite the Norwegian Minister of Health and Care, Ingvild Kjerkol to provide a vision for this.

Also, Hal Wolf, head of the world’s largest organization for the digital transformation in health, HIMSS is invited. He will give a brief update on trends in the world and the Nordics’ place seen from the outside.

The session is spiced up with some short displays of innovation in health.

 

Moderatorer: Nard Schreurs, EHiN og Elisabeth Jakobsen, Kreftforeningen