Capgemini

Capgemini

Vi bruker data og digitale verktøy for å transformere helse- og sosialomsorg, fra strategi og modellering – til intelligent automatisering, implemetering av elektronisk pasientjournal og produktutvikling. Vi leverer verdi fra brukersentrert design, datadrevet innovasjon og transformasjoner som trengs for å skalere nye omsorgsmodeller.

Som en ledende strategisk partner for selskaper over hele verden, har vi utnyttet teknologi for å muliggjøre forretningstransformasjon i mer enn 50 år. Vi dekker hele bredden av forretningsbehov, fra strategi og design til å administrere driften. For å gjøre dette trekker vi på dyp bransjeekspertise og kunnskap om de raskt utviklende feltene sky, data kunstig intelligens, sammenknytning, programvare, digital engineering, sikkerhet og plattformer.


We use data and digital tools to transform health and social care, from strategy and modelling to intelligent automation, EPR implementation, and product engineering. We deliver sustained value from user-centered design, data-driven innovation, and the transformation needed to scale new models of care.

As a leading strategic partner to companies around the world, we have leveraged technology to enable business transformation for more than 50 years. We address the entire breadth of business needs, from strategy and design to managing operations. To do this, we draw on deep industry expertise and a command of the fast-evolving fields of cloud, data artificial intelligence, connectivity, software, digital engineering, and platforms.

https://www.capgemini.com/no-no/