Mer målrettet og ansvarlig digitalisering

Artikkel: Redaksjonen EHiN

8. september, 2023


Du har deltatt på EHiN flere år på rad. Hvordan drar du nytte av deltakelsen? 

– EHiN er en unik møteplass hvor jeg kan treffe folk fra alle deler av sektoren, og bli oppdatert på hva som skjer i feltet. Jeg får med meg både status og lærdommer fra e-helseprosjekter og viktige temaer som folk er opptatt av og diskuterer.   

Hvordan ser du for deg at debatten om digitalisering av helse utvikler seg fremover? 

– Jeg tror at vi vil få større fokus på en mer målrettet og ansvarlig digitalisering. Vi kan ikke fortsette å sløse – verken med penger eller med helsearbeidernes og pasientenes tid og krefter. Vi må bli flinkere til å velge gode og fremtidsrettede strategier og løsninger, og ikke minst må vi klare å lære og justere kursen underveis. Omkring KI vil det bli et stort fokus på hvordan vi skal evaluere og validere teknologien, ikke bare dens tekniske ytelse isolert sett, men også hva den medfører i en konkret brukssammenheng.  

Hva vil være ditt fokus fremover når det gjelder e-helse?  

– Akkurat nå er jeg opptatt av hvordan både teknologileverandører, tjenestetilbydere og myndigheter har et ansvar for å unngå digitalt utenforskap og risikoen for skjevheter i bruk av digitale helsetjenester. Ellers følger jeg med på utbredelsen av digital hjemmeoppfølging, samt initiativer hvor man tar i bruk kunstig intelligens. Begge deler tror jeg vil få store ringvirkninger for helsetjenestens praksis, organisering og for de digitale infrastrukturene. Først og fremst er fokuset mitt på forskning, undervisning og veiledning, men jeg har også et ønske om å kunne bidra bredere til læring i sektoren. 

Hvordan er EHiN en bidragsyter gjennom å løfte viktige tema? 

– EHiN har en stor verdi som møtested hvor miljøene i (og utenfor) Norge kan oppdatere og lære av hverandre. Jeg tror at denne erfaringsdelingen fra de som prøver ut noe er veldig verdifull for sektoren. I tillegg er EHiN en god arena for å sette spørsmål på dagsorden og reise viktige overordnede temaer som er relevante for alle deler av sektoren.