Hvordan får vi råd til innovasjon?

Vi må sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. Men Helsepersonellkommisjonens utredning “Tid for handling” påpeker at det allerede er et krevende utfordringsbilde mot fremtiden.

Kommisjonen er bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk, og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Kommisjonen slår fast at:
– mer kraftfulle prioriteringer må til, også i sykehusene
– budsjettene for investeringer og drift konkurrerer
– Norge har i mindre grad enn våre naboland prioritert investeringer som kan gi personellbesparelser

Hvordan skal vi fasilitere innovasjon samtidig som budsjettene krymper? Hvordan vurderer man investeringer i nye løsninger som kan gi gevinster om noen år opp mot strakstiltak for å levere gode helsetjenester? Hvordan snakker man om dette i styrerommene til helseforetakene?

Moderator: Naeem Zahid, Lege/doktorgrad i epidemiolog