Hvordan snur vi ressursene mot forebygging?

En viktig målsetning for befolkningen er god helse og mestring. Dette er et uttalt budskap i blant annet Folkehelsemeldingen som ble fremlagt våren 2023, i tillegg til at Helsepersonellkommisjonens rapport peker på at vi i fremtiden skal gjøre mer med mindre, behandling skal i større grad skje i hjemmene og det må satses på forebygging.

Selv om mye av de viktigste tiltakene for helsetilstanden i befolkningen ligger i et tverrsektorielt folkehelsearbeid, er innsatsen til helse- og omsorgstjenestene for å forebygge sykdom og videre sykdomsutvikling også av stor betydning.

På slutten av året vil den nasjonale helse- og samhandlingsplanen legges frem hvor et av fokusområdene vil være forebygging av sykdom og sykdomsutvikling.

Denne sesjonen tar sikte på å utforske hvilken rolle teknologi spiller i å omforme helsesektoren, og hvordan vi gjennom omfordeling av ressursene våre kan styrke forebyggende tiltak og bedre samfunnets helse.


Ingen fakkeltog for forebygging

v/Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norge har et stort og ubrukt potensial for å forebygge bedre og slik begrense tap livskvalitet, sykdom og for tidlig død.


Gode øyeblikk som medisin og investering

v/Øystein Landgraff, Vilmer

Med ny teknologi kan vi nå effektivt levere persontilpassede aktiviteter for eldre. VilMer bruker sosial velferdsteknologi som en nøkkel til å forbedre eldreomsorgen og fremme forebyggende helsearbeid.


Veje til forebyggelse og bedre patientforløb

v/Morten Finn Noreng, Aalborg Sygehus


Kan vi virkelig droppe de årlige kontrollbesøkene?

v/Ulf Österstad, Region Jönköpings

Med ny digital teknologi finnes det nå en mer effektiv og bedre måte å hjelpe sine pasienter med astma på. Men for å lykkes med dette kreves det at man våger å rive opp sine gamle arbeidsmetoder fra grunnen av. Hvordan oppnår man dette i en allerede skeptisk og tidsbegrenset virksomhet?

Moderator: Anita Moe Larsen, Sunnaas sykehus