Kunstig intelligens i radiologi

Vestre Viken HF has become the first Norwegian hospital to incorporate an AI platform into its routine diagnostic procedures, particularly in the field of radiology. Currently, an algorithm is in use to identify bone fractures in X-ray images of patients aged 2 and above. Furthermore, four additional algorithms are scheduled for implementation during 2023 and 2024.

During this session, we will delve into the project itself and explore the benefits it has already yielded. We will also gain insights from the implementation research project that has been studying Vestre Viken’s initiatives. Additionally, we will gain an international perspective on the use of AI in radiology, along with an examination of how Vestre Viken’s project represents the inaugural instance of AI implementation in radiology for the South-Eastern region of Norway.


Navigating the future: AI in radiology – market overview, challenges, and trends

v/Stephan Romeijn, aiforradiology.com

Throughout this session, we will offer a detailed analysis of commercially available products in radiology, explore common challenges for AI in radiology, and illuminate the emerging trends propelling AI platforms. Radiology, a cornerstone of modern healthcare, is undergoing transformative changes, and our presentation ensures an insightful exploration of its past, present, and future.

Join us to gain profound insights into how AI is reshaping radiology, navigate the challenges and opportunities at the intersection of technology and medicine, and stay ahead of the latest trends shaping this critical field.


Verdien av følgeforskning og formativ evaluering ved innføring av KI i helsetjenesten

v/Gro-Hilde Severinsen, NSE

NSE har siden 2021 samarbeidet med Vestre Viken (VV), og følgeforsker på innføringen av Kunstig Intelligens innen radiologi. Forskningsprosjektet søker å identifisere muligheter og utfordringer som oppstår når KI skal tas i bruk i klinisk praksis, og og derav produsere evidensbasert kunnskap som kan brukes direkte i VV’s prosjekt, samt som grunnlag for framtidige innføringer av KI i helsevesenet.

I august 2022 anskaffet Vestre Viken HF en løsning for kunstig intelligens innen bildediagnostikk. VV tar i bruk en skybasert plattform-løsning og første applikasjon som implementeres er en algoritme for tolkning av bruddbilder (bein fraktur).

Denne teknologien er i drift på flere sykehus i Europa, men den er ikke tatt i bruk i Norge tidligere.

Bærum sykehus er nå i gang med å kvalitetssikre løsningen, og i august 2023 rulles det ut  i ordinær klinisk drift. Pasientene får da vite med én gang om det er brudd eller ikke. For pasientene vil det bety raskere og mer effektive pasientforløp, og frigjøre kapasitet på kommunal legevakt.


Fremtiden er nå, første foretak til å ta i bruk kunstig intelligens i radiologi

v/Line Tveiten, Vestre Viken HF & Prabu Sivanandan, Vestre Viken HF

Vestre Viken tok 29. august i år i bruk en KI applikasjon som kan analysere røntgenbilder ved spørsmål om skjelettskade. Løsningen vil forbedre pasientflyten på potensielt 39 000 pasienter når løsningen er breddet til alle sykehusene i foretaket. Utfordringer, løsningen og gevinster vil presenteres i dette foredraget.

Moderator: Nis Johannsen, Helse Sør-Øst