Leve med Kreft

LEVE MED KREFT

I møte med den økende kreftbyrden og ambisjonene i nasjonale kreftstrategier som «Leve med Kreft» og EUs Cancer Mission, har helseteknologi blitt vår sterkeste allierte. Denne sesjonen tar sikte på å gjennomføre en status ved innføring av “Pakkeforløp hjem”. Er helseteknologi tatt i bruk for å lette implementering, eller sitter helsetjenestene på gjerdet og venter på organisering og digitalisering? Hva synes kreftpasientene- og pårørende om overgang mellom sykehus og kommune?  Hvordan kan samarbeid mellom offentlig – privat og frivillig sektor bidra til at man får best mulig oppfølging uansett hvor man bor?


Norge i et nøtteskall! Utfordringsbildet for kreftpasienter
v/Camilla Gram, Distriktsleder Stavanger, Kreftforeningen

Camilla Gram fra Kreftforeningen i Stavanger, vet hvor skoen trykker for kreftpasientene. Funnene fra en større survey i regi av Kreftforeningen, viser at 85% av kreftpasientene er godt fornøyde med kreftbehandlingen de får på landets sykehus. Det er midlertidig bare 15% av kreftpasientene som opplever en god overgang fra sykehus til kommune. Derfor har Helsedirektoratet fra 2022 innført “Pakkeforløp hjem”. Målet er at alle kreftpasienter skal få kartlagt sine behov når de er på sykehuset, og at ytterligere behov i hverdagsrehabilitering følges opp gjennom to samtaler hjemme, i den kommunen der de bor.

Innlegget til Camilla vil gjøre rede for hva status er nå i fht. overgang fra spesialist til kommunehelsetjeneste, implementering av Pakkeforløp hjem og Digital hjemme oppfølging. Hun vil fortelle om hvordan kreftpasientene stiller seg til digitalisering, hva som bremser og fremmer et mer digitalisert helsevesen – og hva som Kreftforeningen mener må på plass for å lykkes.

Vi må ta bedre vare på kreftpasientene når de kommer hjem (kreftforeningen.no)


Løsningene er her! Erfaringer fra skalering av digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter.

v/Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold  & Vetle Slagsvold Støre, Diffia

Vi er alle kjent med de store utfordringene helsevesenet vårt står overfor: Vi blir flere eldre; vi klarer ikke rekruttere nok helsepersonell; ressursene er knappe. Mange foredrag og debatter innenfor e-helseverden har disse problemstillingene som utgangspunkt. Det samme gjelder dette foredraget, men Stensvold og Støre skal i hovedsak fokusere på løsningene som er her – og hvilke resultater de gir. På Sykehuset Østfold har de nemlig lykkes med skalering av digital hjemmeoppfølging, og dette foredraget belyser de viktigste suksessfaktorene – samt hvordan den nye tjenesten forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter. Digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter på Sykehuset Østfold (NRK)

Fremtiden er her! Økosystem for kreftrehabilitering       

v/Kari Sand, SINTEF Digital

Studier viser at relativt få kreftpasienter blir henvist til rehabilitering, og det er mangel på effektive screeningsverktøy for å identifisere pasienter med høyest risiko for reduksjon i funksjonsnivå.

Kari Sand fra SINTEF, vil presentere CaReScreen, som er et pågående prosjekt som har til ambisjon å utvikle fremtidens økosystem for kreftrehabilitering. Dette består av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og nye tjenestemodeller. CaReScreen fasiliterer henvisninger og fordeling av pasienter til det mest effektive rehabiliteringsnivået i en trappetrinnsmodell som strekker seg fra kompleks rehabilitering på sykehus til egenstyrt rehabilitering hjemme. 

Dette er et offentlig- privat samarbeidsprosjekt med midler fra Forskningsrådets Pilot Helse. Unicare Norge er prosjektansvarlig, samarbeidspartnere er SINTEF Digital, CheckWare, Kreftforeningen, Oslo Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital, NTNU, Helseinnovasjonssenteret og Forskningsstiftelsen FAFO.

Millionstøtte til ny type kreftforskning – SINTEF


Panelsamtale

Moderator: Arild Kristensen, Leder for Norwegian Smart Care Cluster