AI-basert talegjenkjenning – en kommende revolusjon innen helsetjenesten?

Bruk av talegjenkjenning og kunstig intelligens (AI) er i ferd med å transformere helsetjenesten som vi kjenner den. I en tid preget av enorm teknologisk innovasjon, står helsevesenet foran en revolusjon. Vi vil utforske hvordan AI og talegjenkjenning ikke bare effektiviserer administrasjonen og reduserer byråkrati, men også forbedrer pasientbehandlingen og kvaliteten på helsevesenet generelt. Her ligger det en gylden mulighet til å frigjøre sårt tiltrengt tid for klinikere i dag og fremover.

Vi viser deg hvilke effekter klinikere og sykehusene i hele Norden har av den nye AI-baserte taleteknologien allerede i dag, hvordan kommende løsninger som kombinerer tale og generativ AI vil kunne revolusjonere fremtidens pasientdokumentasjon, og ikke minst dele noen tanker om hvordan vi er helt avhengig av å fokusere på brukeropplevelsen for å være i stand til å hente ut gevinstene ved implementering av slike AI-løsninger.

I samarbeid med Omilon og Nuance


Hva er effektene av ny AI-basert talegjenkjenning på sykehus i hele Norden, og hvilke muligheter finnes det?

v/ Jaques Svaverud, Omilon

Talegjenkjenning har de siste årene vært gjennom en teknologisk revolusjon med fremveksten av AI og dyp læring. Klinikere dokumenterer med stemmen i realtid rett i journalen med svært høy presisjon, og sikrer både tidstro oppdatering av pasientdokumentasjonen og frigjøring av verdifull tid hos klinikere. Løsningen er nå på full fart inn på sykehus over hele Norden. Hvilke effekter har sykehus og regioner opplevd ved innføring av denne nye AI-baserte løsningen? Hva har vært nøkkelen til en slik implementering, og hvordan har sykehusene klart å realisere nytten og gevinsten hos både sluttbrukere og sykehus?

Vi viser deg erfaringene som sykehus over hele Norden har gjort seg og ser på hvilke muligheter som finnes for bruk av AI-basert talegjenkjenning i dag og fremover.


Nuance: Kan nye AI-baserte digitale verktøy skape forandring og frigjøre tid til pasientene?

v/Jesper Hessius, Nuance

Leger, sykepleiere og annet helsepersonell bruker i dag en stor del av arbeidsdagen sin på administrativt arbeid. Hvordan kan nye AI-baserte digitale verktøy skape den forandringen? Et nytt AI-basert GPT-4-verktøy for klinisk dokumentasjon lanseres i øyeblikket i USA.

Løsningen tar opp samtalen mellom pasient og lege, hvoretter kunstig intelligens danner et strukturert klinisk notat. Disse AI-baserte digitale verktøyene kan innta rollen som den usynlige, digitale og intelligente assistenten som styrker journalsystemer, og som frigjør manuell tid hos helsepersonell, samtidig som kvalitetskrav til strukturert dokumentasjon opprettholdes/forbedres.

Teknologier som GPT-4 viser også gode takter for andre anvendelsesmuligheter, hvor tid kan frigjøres. Som en god assistent kan et AI-basert GPT-4-verktøy lese gjennom journalen og f.eks presentere et meget presist sammendrag av pasientens sykehistorikk.


Fokus på brukeropplevelse er nøkkelen til implementering av AI.

v/Anne Bøgh Fangel, Omilon

Helsesektoren har etter hvert mange års erfaring med å snakke til datamaskiner. Ta frem mikrofonen, og enkelt diktere journaltekster og bruke stemmen til å navigere i journalsystemer. Dette har lenge vært praksis på sykehus over hele Norden. Men i fremtiden vil helsepersonell også kunne samtale med datamaskiner, som Dax, ChatGPT og ulike samarbeidspartnere. Teknologiene er godt på vei, og det jobbes intensivt for å sikre at de regulatoriske rammene er på plass. Men i all denne innsatsen må vi ikke glemme at fremtiden er noe vi må og skal skape SAMMEN med brukerne. Det vil ikke bare bli en «plug and play»-løsning. Det krever betydelig arbeid å sørge for at det fungerer i hverdagen på sykehusene. Skal man lykkes med fremtidens teknologiske innovasjon må man sette brukeren i sentrum og sikre at man legger til rette for brukeren både fra teknologi-, implementerings- og endringsledelsessiden.

Moderator: Kjartan Olafsson