Opptrapping for psykisk helse

I en verden som stadig blir mer kompleks og utfordrende, hvor det utvikles teknologi i rekordfart og vi ser økt bruk av digitale hjelpemidler, er det avgjørende å fokusere på vår psykiske helse. Støre-regjeringen har uttalt at psykisk helse er et av regjeringens viktigste satstingsområder, og i juni 2023 ble «Opptrappingsplan for psykisk helse» lansert. Planen peker ut en retning for utviklingen av politikken innen det psykiske helsefeltet, hvor man i fremtiden må ta større hensyn til personellressurser, og hvor det er foreslått å øke bevilgningene til feltet med tre mrd kroner i perioden 2023-2033.

Denne sesjonen tar sikte på å utforske hvordan teknologi og digitalisering kan samhandle for en bedre psykisk helse i fremtiden.

Erfaringer med bruk av veiledet internettbehandling og utvikling av veiledet internettbehandling for langvarig smerte

v/Andreas Petersen, Sykehuset i Vestfold

Veiledet internettbehandling (eMestring) for angst, depresjon og skadelig bruk av alkohol har vært i bruk ved Sykehuset i Vestfold i en årrekke. I denne perioden har vi gjort oss mange nyttige erfaringer med bruk av veiledet internettbehandling som kan være av interesse for andre.

Videre vil presentasjonen gi en kort beskrivelse av utvikling av veiledet internettbehandling for langvarig smerte, et nytt behandlingstilbud som er i ferd med å utvikles ved Sykehuset i Vestfold.


Veiledet internettbehandling for barn og unge: Utfordringer og muligheter

v/Marianne Aalberg, Akershus universitetssykehus

Psykisk helsevern for barn og unge opplever en enorm økning i henvisninger og press på kliniske ressurser. Samtidig er det klare politiske føringer på at vi i større grad må ta i bruk digitale tjenester som en del av tilbudet i psykisk helsevern. Veiledet internettbehandling for vanlige psykiske problemer er implementert i psykisk helsevern for voksne i Norge, men ikke for barn og unge. Dette til tross for et voksende kunnskapsgrunnlag for denne type intervensjoner, samt høy grad av digital kompetanse hos unge.

I presentasjonen drøftes noen utfordringer knyttet til implementering og bruk av veiledet internettbehandling for barn og unge, men også noen muligheter eksemplifisert gjennom et prosjekt (Digibup) som ledes fra Akershus universitetssykehus.


DelMedMeg – En løsning for å bruke pasientrapporterte data til forbedring av behandling

v/Anton Åhrén, Sykehuset Innlandet HF

Psykisk helsevern er sulteforet på data om hvordan pasienten faktisk opplever hjelpen de får. Gjennom prosjektet «DelMedMeg» styrker vi pasientens stemme i behandlingen og i utvikling av behandlingstilbud, samtidig som vi gir klinikere et bedre grunnlag for å ta krevende kliniske beslutninger og samarbeide med pasienten om hvordan behandlingen best mulig kan tilpasses hen.

Vi skaper pasientens helsetjeneste.

Dette gjør vi ved å gi behandlere og tjenesten en digital løsning for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling.


Kvalitative forskningsmetoder innen psykisk helse

v/Monika Knudsen Gullslett, NSE og USN

Brukermedvirkning i forskning – Fem prinsipper for videokonsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge.

 

Moderator: Monika Knudsen Gullslett, NSE og USN