Smidig utvikling og sømløs samhandling

Hvordan jobbe med smidig utvikling – erfaring fra to prosjekter

v/Ole Kristian Storli, Helsedirektoratet og Nina Brøyn, Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber med flere prosjekter innen smidig utvikling. To eksempler på dette er prosjektene «Triageringsløsning på fastlegekontoret» og «Digital behandlingsplan».

Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har utviklet en digital triageringsløsning der pasienten fyller ut et digitalt skjema ved timebestilling. Løsningen er i kontinuerlig utvikling  og det er i dag fem legekontor som prøver ut løsningen, og utprøvingen skal utvides til flere legekontor de neste årene. Fremover er det viktig å forenkle og tilpasse arbeidsprosesser, avklare roller og juridiske rammebetingelser og sikre integrasjon med journalsystemene.

I Digital behandlingsplan utvikler man en løsning som skal muliggjøre deling av digitale behandlingsplaner på tvers av behandlingsnivå i helsetjenesten og tilrettelegge for økt teamarbeid og bedre samhandling. Prosjektet har det siste året prøvd ut og videreutviklet løsningen i samarbeid med Helse Nord RHF, Alta, Bodø, Rana og Tromsø kommune.

Innlegget vil ta for seg erfaringer med å utvikle digitale løsninger i samarbeid med helsetjenesten, gjennom smidig utvikling.


Sømløs samhandling mellom kommune og sykehus i Helsefellesskapet Østfold

v/Jan Terje Dragvoll, Sykehuset Østfold og Tonje Myrvold, Fredrikstad kommune

I dag finnes det mange initiativer for digital hjemmeoppfølging hvor man følger opp pasienter hver for seg. For å få full effekt av digital hjemmeoppfølging må pasienten oppleve et helhetlig tilbud, hvor alle nivå i helsetjenesten snakker sammen. I Østfold vil vi ta dette til neste nivå. Pasienten skal erfare at løsningene i begge helsenivåene (spesialist og primærhelsetjenesten) er koplet sammen og helsepersonellet skal erfare at systemene er integrert med de andre systemene de bruker i sin arbeidshverdag. Dette gir mulighet for mer tilfredse pasienter, høyere kvalitet i behandlingen, tettere samarbeid og mer kompetanseoverføring nivåene.

I Østfold bruker vi Helsefellesskapet aktivt som en arena for å koordinere de ulike initiativene for digital hjemmeoppfølging og at vi jobber mot et felles målbilde. I denne sesjonen vil vi fortelle hvordan sykehus og kommune aktivt jobber sammen med digital hjemmeoppfølging, og hvordan vi bruker Helsefellesskapet som en felles samhandlingsarena.