Sintef

Sintef

Bærekraftige helsetjenester ved hjelp av digital støtte.

Helsetjenestene møter økende krav om bærekraft: Vi må klare å yte mer uten mer ressurser. Det blir flere eldre, men ikke flere helsearbeidere. Helsetjenestene skal i større grad ytes der pasienten er; gjerne hjemme i sin egen stue, og pasienten forventer å være en aktiv og informert part og behandler av egen helse.

Innføring av ny teknologi, som i stor grad er digital, og som må designes og innføres på brukernes premisser, er helt nødvendig for å nå mål om bærekraft på lang sikt. Vi må ta hensyn til behovene og kravene fra både brukere, helsetjenester og tekniske systemer for å skape gode løsninger.

SINTEF er et uavhengig forskningsinstitutt med formål å bidra til forskningsbasert kunnskap for bedre samfunnsløsninger og økt konkurransekraft. Vi utnytter vår forskningsbaserte kompetanse, som omfatter blant annet samfunnsvitenskap, tjenestedesign, muliggjørende IKT, naturvitenskap og helsefag, slik at vi kan utvikle nye, digitalt støttede tjenester som kan forbedre helse og omsorg. Vi forsker sammen med pasienter, helsetjenester, industri for sammen å skape bedre og mer bærekraftige helsetjenester.

Dette gjør at vi kan hjelpe til å gjøre ting bedre – og til å gjøre bedre ting.

Du finner mer informasjon om SINTEFs forskning innen helse og velferd her: https://www.sintef.no/felles-fagomrade/helse-og-velferd1/