Visiba Care

Visiba Care

Visiba Care støtter helsetjenestens digitale transformasjon gjennom løsninger for automatisert triage og digital pasientkommunikasjon.

Siden vi ble etablert i 2014 har Visiba bistått regioner, kommuner og private helsetilbydere med å digitalisere sine arbeidsprosesser for å kunne tilby en mer tilgjengelig, ressurseffektiv og individualisert helsetjeneste.

Vårt mål er å skape en bærekraftig helsetjeneste der digitale løsninger er en naturlig og støttende del av tjenestene helsetjenesten leverer til innbyggeren.

Hvordan kan automatisert anamnese og triage gi bedre helsetjenester?
Kontakten med helsetjenesten skal skje raskt, enkelt, og trygt for pasient og innbygger. For helsepersonell er effektiv vurdering og prioritering av behov avgjørende for å sikre at ressursene brukes på best mulig måte.

Automatisert anamnese og triage forenkler innbyggers dialog med helsetjenesten, og gir helsepersonell en trygg og transparent medisinsk beslutningsstøtte i forkant av en konsultasjon.

Mer tid til omsorg
Vårt kunstig intelligens baserte verktøy for automatisert anamnese og triage, Red Robin, er en løsning som optimaliserer den første kontakten mellom innbygger, som opplever nye symptomer eller plager, og helsetjenesten.

Red Robin samler inn sykdomshistorikk fra pasienten, prioriterer etter alvorlighetsgrad, og henviser videre til egnet kontaktform og type tjeneste. Helsepersonellet som tar imot saken, får et sammendrag av anamnesen og forslag til diagnose. Dette gir et best mulig utgangspunkt for den videre oppfølgningen.

https://www.visibacare.com/no/plattformen/anamnes-og-triage

Hvorfor velge vår løsning for automatisert anamnese og triage?
Dynamisk
Red Robin simulerer legens tenkemåte gjennom å håndtere flere symptomer parallelt, og tilpasse oppfølgingsspørsmål etter tidligere svar og ny informasjon.

Framtidsrettet
Red Robin er selvlærende og tilrettelagt for å kunne legge til og håndtere flere relevante datakilder, som for eksempel journalsystem og løsninger for bildediagnostikk- og analyse.

Trygg
Red Robin tar hensyn til all oppgitt pasientinformasjon, samt andre forhold mellom symptomer og tilstand for å kunne gi en sikker diagnose og triagering.

Markedets mest lydhøre løsning
Med Red Robin får pasienten hjelp til å sette ord på plagene sine. Det tar i gjennomsnitt tre minutter å svare på spørsmålene. Spørsmålslogikken er dynamisk, slik at spørsmålene tilpasses spesifikt til den personen som søker behandling.

Løsningen tar for eksempel hensyn til alder, kjønn og risikofaktorer, og baserer oppfølgingsspørsmålene på pasientens tidligere svar – og ny informasjon. På samme måte som en lege kan skifte retning når ny relevant informasjon kommer frem under dialog med pasienten, vil Red Robin gjøre nye vurderinger etter hvert som spørsmålene besvares.

Individtilpasset
Red Robin kan også innhente, håndtere, og forstå eksakte data. For eksempel for feber; istedenfor å forenkle definisjonen av feber som temperatur som overstiger 38 grader, tar Red Robin hensyn både til hele feberskalaen, og at en bestemt temperatur kan bety ulike ting for ulike personer. En temperatur på 38 grader kan være helt ufarlig for en ellers frisk fireåring, mens det for en leversyk 85-åring kan tyde på en alvorlig infeksjon.

Effektiv styring av henvendelser
Siden Red Robin gir anbefalinger som gjelder prioritering, egnet ressurs for å håndtere saken, og egnet format på videre dialog kan henvendelser styres effektivt. I kombinasjon med Visiba Cares plattform for digital pasientkommunikasjon kan resultatene fra anamneser og triage følges opp på en langt mer effektiv måte.

Visiba Care Plattformen er en effektiv og intuitiv helseplattform for digital pasientkommunikasjon og ressursstyring
Plattformen utvikles med virksomheters eget varemerke og unike helsetilbud. Eksempelvis kan en kommune sette opp en plattform med tilgang til alle sine helsetjenester samlet på et sted. Enklere blir det ikke, og fordelene er mange.

I kombinasjon med vår løsning for automatisert triage, Red Robin, gir Visiba Care plattformen den optimale muligheten for effektiv oppfølgning av generert anamnese og triage.

Hvordan fungerer løsningen?
Den digitale helseplattformen til Visiba Care er et kraftfullt verktøy som muliggjør trygge og sikre videomøter, booking av timer både digitalt og fysisk. Videre støtter plattformen andre former for sikker digital kommunikasjon, som meldinger, direkte chat, skjemaer og oppslag.

I en tilpasset web-løsning kan kommunen velge hvilke tjenester som skal inn i det digitale tilbudet. Her styres tilgangsrettigheter, tilgjengelige behandlere og tider. Ulike instanser i kommunen (for eksempel legevakt, helsestasjon, hjemmetjenesten og fastlege), kan samles i én og samme løsning. Dette gir mulighet til et bedre samarbeid, hvor virksomheten samtidig tilpasse sitt unike tilbud.

Til støtte for kommunen

  • Kan integreres med journalsystem og eksterne tjenester med åpen API
  • Støtter helsepersonell og pasient i daglig dialog
  • Struktur for samhandling for oppfølging i hjemmet
  • Sikret web-plattform for videomøter, meldingsutveksling, billeddeling og timebestilling

Til støtte for innbygger

  • Enkel tilgang til helsetjenestene
  • Trygg dialog med helsepersonell
  • En vei inn til alle helse- og omsorgstjenester – digitalt når det er praktisk, fysisk møte når nødvendig

Med prioritet på sluttbruker tilbyr Visiba Care én smidig, digital inngang til alle helsetjenester som er inkludert i plattformen. Sluttbruker har tilgang via app eller en responsiv nettside, mens helsepersonell/behandler arbeider via en webportal. Dette øker ikke bare tilgjengeligheten, men gjør det enklere for innbyggeren å finne frem til rett tjeneste.

Ved å la innbyggeren ta et større ansvar for kontakten med helsetjenesten, reduseres administrative oppgaver for helsepersonell og andre ansatte. Samtidig øker også forutsetningene for at planlagte timer faktisk finner sted. Når pasienter selv tar kontakt, er den gjennomsnittlige andelen som ikke møter opp på kun på 1 %.

Ta gjerne kontakt dersom du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg med den digitale transformasjonen av din helsetjeneste!

Tomas Ed
Mobil: +47 48431607
E-post: tomas.ed@visibacare.com