Visma

Visma

Visma forstår norske forhold. Våre løsninger er bygd på erfaring og er nøye tilpasset det komplekse offentlige regelverket. Derfor brukes våre løsninger av større virksomheter med strenge krav og komplekse behov.

Vi er nå godt i gang med å utvikle en helt ny EPJ-løsning for kommunal sektor. Løsningen heter Visma Flyt Helse og vil på sikt erstatte pasientjournalen Visma Omsorg Profil. Visma Flyt er en produktplattform for Vismas skybaserte fagløsninger. Plattformen er fra før benyttet for skybaserte løsninger som Flyt SkoleFlyt PPTFlyt Barnevern og Flyt Barnevernvakt.

Hva synes dere er det viktigste/mest interessante som skjer i norsk helsesektor akkurat nå og i tiden fremover?

Det pågår flere initiativer innen norsk helsesektor for å styrke samhandling mellom helseaktører. Gjennom programmer som Helseteknologiordningen skal kommunen få støtte til innføring av ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten samt videreføre satsingen for velferdsteknologi. I dette ligger det et tydeligere potensiale for leverandørmarked enn det vi har sett tidligere. Flere nasjonale prosjekter er samlet under én paraply, og således tydelig prioritet for sektoren.

Hva er de største utfordringer i den digitale transformasjonen innen helse? Og hvordan kan dere bidra?

Dagens løsninger er i stor grad basert på lokale kodeverk og fritekstdokumentasjon. Derfor mener vi det er riktig at det i tiden framover jobbes med standardisering innen helsehjelpdokumentasjon, som vil bidra til bedre samhandling om pasienten – i tillegg til at vi i større grad snakker samme språk. Visma har derfor valgt å gå for felles språk og terminologi i moderniseringen av våre kommunale EPJ-løsninger. Med dette vil det ligge mer til rette for informasjons- og beslutningstøtte, noe som bidrar til bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet. Dette vil også være en forutsetning for å møte de europeiske krav om deling av helsedata på tvers av landegrensene.

Hvilke trender innen e-helse ser dere som spesielt lovende eller betydningsfulle i de kommende årene?

Det stilles større krav fra myndighetene om samhandling både om og med pasienten – også på tvers av velferdstjenester. Dette er viktig for at pasienten skal slippe å fortelle sin historie gjentatte ganger, i tillegg til å kjenne seg ivaretatt. Alle instanser skal dermed være oppdatert på pasientens tilstand og behov. En del av dette innebærer en standardisering av språk og terminologi, hvor det tilrettelegges for både kunnskapsbasert støtte og gjenbruk av helsedata for bl.a. forskning og kvalitetsarbeid.

Videre står flere nasjonale fellesløsninger på trappene, deriblant krav om standardisering av data. Dette vil være helt nødvendig for å imøtekomme kravet fra EU om at helsedata skal flyte mellom EU-landene.

Kan dere gi oss noen konkrete eksempler på innovative løsninger eller prosjekter innenfor helsesektoren som dere har vært involvert i nylig?

Vi tilbyr i dag Ruteplanleggeren som en av komponentene i den helhetlige løsningen for effektivisering av pleie- og omsorgstjenesten. Ved bruk av kunstig intelligens finner ruteplanleggeren de beste rutene for hjemmetjenesten basert på en rekke kriterier, hvorav flere
blir bestemt av hjemmetjenesten selv. Med en elektronisk ruteplanlegger sikrer hjemmetjenesten at pleierne får mer tid hos brukerne i en hektisk hverdag med en stadig økende arbeidsmengde. Det er mange aktører å forvalte, store områder å dekke og uforutsette hendelser som kan oppstå. I dag føler mange ansatte i hjemmetjenesten at de som oftest er bak skjema og at de ikke nødvendigvis klarer å levere ønsket mengde pleie til pasientene.

Hvordan planlegger dere å engasjere og involvere samfunnet og pasienter i utviklingen av helseinnovasjon?

Visma moderniserer fagløsningene, og tilbyr skybaserte løsninger. I utviklingsarbeidet inviterer vi våre kunder til dialog for å sikre at vi understøtter arbeidsprosesser i tillegg til å skape innovative løsninger. Vi snakker med kommunene hver dag, og vi samarbeider med dem for å finne gode løsninger. For Visma er det viktig å kunne bistå med å løse konkrete problemstillinger for sektoren, som skal bidra til å forenkle arbeidsprosesser, styrke kvalitet på helsehjelpdokumentasjonen – og således styrke pasientsikkerheten. Vi skal også bidra til å sikre bedre samhandling mellom velferdstjenestene for å unngå at pasienten blir en “kasteball i systemet”.

Hvorfor har dere valgt å være EHiN-partnere?

EHiN er en viktig konferanse, hvor vi møter kunder og samarbeidspartnere, og knytter nye kontakter. Vi mener at innovasjon skjer i skjæringspunktet mellom teknologi og samarbeid, og opplever at EHiN har nettopp dette fokuset.

Hva ser dere mest frem til på EHiN 2023? Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Vi ser fram til å møte både kunder og samarbeidspartnere, i tillegg til å knytte kontakt med potensielle samarbeidspartnere. Og ikke minst gleder vi oss til å vise hva vi kan bidra med for å møte dagens og morgendagens utfordringer innen e-helse. Vi gleder oss også til å følge foredrag og delta i gode diskusjoner som skal fremme e-helse i Norge!

Leif-Inge Jakobsen, Visma

Leif-Inge Jakobsen, Produktansvarlig Pleie, Rehabilitering og Omsorg, Visma