Hva synes dere er det mest interessante som skjer i norsk helsesektor akkurat nå og i tiden fremover?

NIS2-direktivet vil holde toppledelsen ansvarlig for sikkerheten til sin organisasjon.

NIS2-direktivet har som formål å styrke cybersikkerheten i nettverks- og informasjonssystmer (NIS) på tvers av hele unionen. I henhold til NIS2-direktivet har toppledelsen i helsesktoren et sentralt ansvar for å sikkre at direktivet etterfølges. Dette vil innebære følgende nøkkelsansvarsområder:

 • Strategisk ledelse og egasjement
 • Risikovurdering og styring
 • Policyutvikling og implementering
 • Budsjettallokering
 • Overvåking og rapportering
 • Samarbeide med mydigheter og andre aktører
 • Sky-tjenester

Hva er de største utfordringer i den digitale transformasjonen innen helse? Hvordan kan dere bidra?

Det er flere viktige områder som spiller en avgjørende rolle i helsesektoren:

 1. Sammenhengende pasientforløp: Digitalisering skal sikre gode overganger mellom ulike nivåer i tjenestene, slik at pasienter opplever en sammenhengende helse – og omsorgstjeneste
 2. Ressursbruk: Digitalisering gir muligheter for riktigere bruk av kompetanse og ressurser. Ved å implementere digitale løsninger kan helsepersonell og pasienter oppnå avlastning og mer effektiv ressursbruk
 3. Helhetlig strategi: Digitalisering må være en integrert del av tjenesteutviklingen som er målbar

Den digitale transformasjonen innen helse står overfor flere utfordringer:

 1. Teknologisk infrastruktur: Svakheter i den digitale infrastrukturen kan begrense e-helseløsningenes egnethet for formålene.
 2. Kunstig intelligens og persontilpasset medisin: Disse teknologiene gir nye muligheter, men også nye utfordringer knyttet til etikk, personvern og sikkerhet.
 3. Personvern og datasikkerhet: Å håndtere store mengder helseinformasjon og pasientdata krever robuste sikkerhetsprotokoller. Balansen mellom tilgjengelighet og personvern er en kontinuerlig utfordring.
 4. Interoperabilitet: Å integrere ulike systemer og plattformer for å dele data sømløst er en kompleks oppgave. Mangel på standardisering kan hindre effektiv samhandling.
 5. Motstand mot endring: Overgangen fra tradisjonelle metoder til digitale løsninger møter ofte motstand fra helsepersonell og pasienter. Opplæring og endringsledelse er nødvendig.
 6. Teknologisk kompetanse: Ikke alle helsearbeidere har den nødvendige teknologiske kompetansen. Å øke digital kompetanse er avgjørende.
 7. Etikk og ansvar: Bruk av teknologi, som kunstig intelligens og automatisering, reiser spørsmål om etikk, ansvar og konsekvenser. Hvordan balansere teknologiens fordeler med risikoen?
 8. Finansiering og ressurser: Implementering av digitale løsninger krever investeringer i infrastruktur, opplæring og vedlikehold. Å sikre tilstrekkelige ressurser er en utfordring.
 9. Pasientinvolvering: Å engasjere pasienter i egen helse gjennom digitale verktøy krever tilpasning av tjenester og kulturendring.
 10. Regulering og juridiske spørsmål: Helsesektoren er underlagt strenge lover og forskrifter. Å navigere i dette landskapet er utfordrende.
 11. Skalering og oppdatering: Å skalere digitale løsninger til hele helsesektoren og sørge for kontinuerlig oppdatering er en pågående utfordring.

Hvordan kan Orange Business løse disse utfordringene?
Orange Business har de siste årene sett en økende sikkerhetsproblematikk knyttet til innsamling, lagring og bruk av data. For å beskytte virksomheter er det fundamentalt viktig å ha kontroll over virksomhetskritiske ressurser, og data er nå en av de viktigste og mest verdifulle kjerneressursene. For å ha kontroll over hvor og hvordan denne ressursen behandles, trengs datasuverenitet – lokal lagring og kontroll over sensitiv data – som oppfyller både lovkrav og sikkerhetsstandarder. Datahåndtering må være en viktig del av virksomhetens skystrategi.
Det kan bli både vanskelig og dyrt å oppnå datasuverenitet når data allerede er flyttet til den offentlige skyen. Dette kan få ødeleggende effekter, som for eksempel:

 • At virksomheten ikke har kontroll over hvor dataen befinner seg eller om den spres
 • At data lagres i miljøer eller på måter som ikke lenger oppfyller EU’s lovkrav
 • Store uforutsette kostnader, enten ved at virksomheten må gjennomføre en omfattende migrering av data og it-miljø som er flyttet til offentlige skyer, eller ved å betale bøter hvis lover og regler ikke oppfylles.
 • Tjenesten eller tilgangen til data kan bli påvirket av forhold som ligger utenfor det for forretningen anser som sitt geografiske, juridiske eller politiske område.

Sovereign cloud eller nasjonale skytjenester sørger for at alt er på stell både når det gjelder datasuverenitet og datalokalisering. Det betyr at sikkerheten og tilgang til data er i henhold til strenge krav for regulerte bransjer og nasjonal lovgivning om personvern, innsyn og kontroll. Ikke bare i Norge, men på tvers av landegrenser.

Datasuverenitet handler ikke bare om lokalisering og sikring av data, men også sikring av og kontroll på alle avhengigheter i en komplett tjenesteleveranse for å sikre at alle komponenter og del-leveranser er omfattet av det samme regelverk og har samme krav. Først da kan man påstå at man har full suveren kontroll på sin tjeneste.

På den måten kan du oppfylle både eksisterende og nye lovkrav og befinne deg innenfor en tydelig definert juridisk region der all data lagres og behandles.

Helsenorm og NIS2 direktivet

Helsenormen er en viktig retningslinje som regulerer informasjonssikkerhet og personvern innenfor helsesektoren i Norge. Den ble utviklet for å sikre at helseorganisasjoner og -virksomheter opprettholder høy sikkerhet og beskyttelse av sensitive helseopplysninger. Ved å følge helsenormen kan helseorganisasjoner oppnå høy grad av sikkerhet og beskyttelse av helseopplysninger, og dermed opprettholde tilliten til pasienter og brukere. Orange Business bistår kunder i arbeidet med å med å oppnå høy grad av sikkerhet og beskyttelse av kritiske helse-data.

NIS2-direktivet har som formål å styrke cybersikkerheten i nettverks- og informasjonssystmer (NIS) på tvers av hele unionen. I flere sammenhenger er NIS2 for cybersikkerhet hva GDPR er for beskyttelse av persondata. Det er regler som styrer hva virksomheter må gjøre for å ta ned risiko og unngå å bli offer for cyberangrep, samt prosedyrer om en blir rammet. Orange Business hjelper kunder å kartlegge ulike risikoscenarier og gjør gap-analyser opp mot kravene i direktivet. Sammen med vårt søsterselskap Orange Cyberdefense implementerer vi tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer bedriften mot cyberangrep. 

Hva er de største gevinstene med digital transformasjon i helsesektoren?

Digital transformasjon i helsesektoren gir betydelig fordeler og forbedringer:

 1. Økt effektivisering og ressursutnyttelse
  • Automatisering av administrative oppgaver og elektronisk dokumentasjon reduserer tidsforbruk
 2. Kostnadsbesparelser
 3. Bedre tilgjengelighet og samarbeid
 4. Effektiv ressursbruk
 5. Raskere informasjonsutveksling
 6. Bedre tilgjengelighet og samarbeid

Samlet sett kan digital transformasjon bidra til en er effektiv, tilgjengelig og bærekraftig helsetjenesteTop of Form

Hvilke trender innen e-helse ser dere som spesielt lovende eller betydningsfulle i de kommende årene?

E-helse er i stadig utvikling, og flere trender peker seg ut som spesielt lovende og betydningsfulle i de kommende årene:

 1. Psykisk helse: Fokus på digitale løsninger for å støtte psykisk helse er økende. Apper, chatbots og online terapi gir muligheter for bedre tilgjengelighet og oppfølging.
 2. Digital hjemmeoppfølging: Teknologi som lar pasienter overvåke helsen sin hjemmefra blir stadig mer avansert. Dette kan inkludere sensorer, wearables og telemedisin.
 3. Digital legemiddelhåndtering: Effektiv og sikker administrasjon av medisiner er viktig. Digitale verktøy kan bidra til riktig dosering, påminnelser og interaksjonsovervåking.
 4. Pasientsentrerte tjenester: Økt fokus på å tilpasse helsetjenester til den enkelte pasient. Personlig tilpassede apper og digitale verktøy gir muligheter for bedre pasientopplevelse.
 5. Kunstig intelligens: Bruk av AI for å analysere store mengder helsedata, forbedre diagnostikk og personalisere behandling er en trend som vil fortsette å vokse.

Disse trendene vil bidra til å forme fremtidens helsevesen og gi bedre tjenester for pasienter og helsepersonell.