Hopp til innhold

Når helsedata kan brukes til deg

Kommentar: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler politikk og samfunn i EHiN

27. februar, 2023


I et samfunn hvor vi stadig blir eldre, og debatten rundt et presset helsevesen bemanningsmessig i økende grad settes søkelys på, er innovasjon og utvikling innen helse høyst dagsaktuelt. Flere vil i fremtiden få kreft, det vil bli flere langtidsoverlevende og færre helsepersonell per innbygger. Min tanke rundt potensialet som ligger i medisinsk innovasjon, velferdsteknologi og helsedata, er at utvikling og implementering kan gi oss en mer robust og fremtidsrettet helse – både somatisk, men også som tjeneste og system. Prosesser effektiviseres og operasjonaliseres i større grad. Ved bruk av helsedata sikres vi økt innsikt i medisinske sammenhenger som igjen kan bidra til bedre behandling. Vi vet at klinisk forskning er viktig for fremdrift innen utvikling på flere felt. 

Les mer om Helsedatadagen 10. mai

Jeg har alltid hatt interesse for teknologiutvikling og samfunn, og for noen år tilbake ble nysgjerrigheten min vekket rundt spørsmål om hva teknologi kan tilføre helsefeltet. For en uke siden startet jeg i EHiN og skal jobbe opp mot helsedata, forskning, presisjonsmedisin, politikk og trendene innen utvikling på disse områdene. Særlig er jeg interessert i utviklingen av presisjonsmedisin, teknologi i bruk innen kreftbehandling og helsedata.

Noe av det som særlig interesserer meg ved presisjonsmedisin er tankegangen om, og mulighetene knyttet til, en skreddersydd behandling fremfor et standardisert løp. Gjennom mitt verv som nestleder i Hjernesvulstforeningen er det særlig utvikling og bruk av teknologi i behandling av hjernekreft jeg har størst kjennskap til. En kreftdiagnose med fortsatt alvorlige prognoser og lav overlevelse. 

Tradisjonelt har pasienter med samme sykdom blitt gitt lik behandling. Med den økende nye kunnskapen om hvordan kreftceller opptrer, hvordan genetiske faktorer spiller inn, og heterogenitet innen samme sykdom, kan det være en innovasjonsdriver å utvikle nye måter å behandle på. At det nå ved bruk av teknologi og utvikling innen kunstig intelligens åpner opp for at kreftsvulster helt ned til genomiske sekvenseringer kan analyseres for å finne ut hva slags behandling som kan fungere for den enkelte pasient, gir grobunn for håp om et innovasjonshopp innen kreftfeltet for flere kreftsykdommer. 

Det viktige er også å tenke på hva slags overføringsverdi den medisinske forskningen som gjøres innen ett felt kan ha overfor andre sykdommer. I tillegg gir utvikling av teknologi mulighet for fristillelse av helsepersonell samtidig som analyser kan effektiviseres og gjøres hurtigere. 

«Presisjonsmedisin er en ny æra» leste jeg en gang. I praksis omhandler presisjonsmedisin en økt grad av tilpasning til den enkeltes biologi, som kan øke sannsynligheten for at den valgte behandlingen gir effekt og færre bivirkninger. Presisjonsmedisin skal gi klinikere mer presise verktøy for utredning og behandling av pasienter. European Science Foundation understreker blant annet at presisjonsmedisin representerer et skifte fra reaktiv medisin til en proaktiv og preventiv helsetjeneste.

En utfordring utvikling og bruk av presisjonsmedisin medfører er graden av bruk innen helsedata. Det er viktige elementer knyttet til personvern, datalagring og uthenting som fortsatt krever debatt og avklaring. Via EU-kommisjonen har vi blitt presentert for European Health Data Space (EHDS), en forordning for et felles europeisk område for helsedata som har kommet med et forslag til løsning på hvordan dette kan håndteres og forvaltes. Legemiddelindustrien er også i økende grad avhengig av våre helsedata i sin utvikling, og forhåpentligvis vil den digitale transformasjonen hele helsefeltet står i ha betydning for raskere og bedre utvikling av nye medikamenter. 

Som en nettverksportal, kunnskapsbank og relasjonsbygger, er EHiN er en viktig stemme i å samle hva helsefeltet foretar seg – fra teknologi til innovasjon innen medisinsk forskning. E-helse er dynamisk, og det er vi i EHiN også. Vi følger trendene og utviklingen tett, og søker å samle, dele av vår kunnskap og bygge fremtidens e-helse i Norge. 

Meld deg på EHiNs nyhetsbrev for å få ferske oppdateringer rett i innboksen:

Scroll til toppen