Hopp til innhold

Riksrevisjonens kritikk av sykehus-IT

I en ny rapport utført av Riksrevisjonen blir det understreket at utfordringer rundt innføringen av nye IT systemer går utover pasientsikkerheten. Særlig blir Helseplattformen trukket frem.

Artikkel: Sunniva Balstad, skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

21. november, 2023


Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Mathias Fossum / Riksrevisjonen.

Overordnet vurdering: kritikkverdig

«Det er kritikkverdig at helsepersonell opplever at forhold ved de kliniske IT-systemene gjør det utfordrende å overholde lovpålagte oppgaver knyttet til pasientopplysninger. Dette kan påvirke pasientsikkerheten. På undersøkelsestidspunktet var utfordringene særlig belastende for helsepersonell som bruker Helseplattformen», står det i rapporten.

Riksrevisjonen rangerer alvorlighetsgrad i tre nivåer: ikke tilfredsstillende, kritikkverdig og sterkt kritikkverdig.

Helseplattformen dårligst ut

I en pressemelding sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at ingen av helseregionene har lyktes godt nok med å digitalisere kurvesystemene sine, men at det er Helseplattformen som fungerer dårligst.

Han sier videre at leger og sykepleiere opplever at de elektroniske kurvesystemene gjør det utfordrende å overholde lovpålagte oppgaver om pasientopplysninger.

─ Dette kan få konsekvenser for pasientsikkerheten og er belastende for de ansatte. Det er kritikkverdig, sier Schjøtt-Pedersen.

Videre står det i Riksrevisjonens rapport at «Helseregionene har gjort betydelige og viktige investeringer i IT-systemer og fulgt opp mål og strategier, men det er flere svakheter i hvordan innføringen og utviklingen av kliniske IT systemer har blitt styrt». Dette vurderes som ikke tilfredsstillende.

Økende IT-kostnader

Helseregionenes kostnader til IT har økt betydelig de siste ti årene, de nådde 8,4 milliarder kroner i 2021; en økning på 90 % siden 2012.

«Svakheter i brukskvaliteten til de elektroniske kurvesystemene og styringen ved innføringen påvirker i hvilken grad forventede gevinster, særlig knyttet til effektivisering, kan hentes ut. Dette er ikke tilfredsstillende i lys av forventningene om at digitalisering er et viktig virkemiddel for å forbedre ressursbruken og redusere det framtidige arbeidskraftbehovet», står det i rapporten.

Rapporten konkluderer

Med økende demografiske utfordringer og bemanningsbehov peker rapporten på behovet for å utvikle en bærekraftig helsetjeneste. Digitalisering identifiseres som et viktig virkemiddel, men kostnadseffektiviteten må forbedres for å håndtere fremtidige utfordringer.

Videre konkluderer rapporten med at helsepersonell er positivt innstilt til elektroniske kurvesystemer, men møter utfordringer med lovpålagte oppgaver som registrering av helseopplysninger og ordinering av legemidler. Det trekkes frem at regionale helseforetak og helseforetak ikke tilstrekkelig har lagt til rette for og fulgt opp innføringen av kurvesystemer, med mangelfull planlegging av anskaffelse og tilpasning av regionale system.

Scroll til toppen