Hopp til innhold

E-helse Vestland

E-helse Vestland vart starta i 2020 som eit samarbeidsprosjekt mellom Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane og Vestlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi. Dei to velferdsteknologiprosjekta knytta til seg fleire samarbeidspartar som saman etablerte E-helse Vestland. Organisasjonen representerer per i dag 34 kommunar og samarbeider med Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse vest IKT og IT-forum Vest. Utviklingssenterane USHT Vestland (Sogn og Fjordane), USHT Vestland (Hordaland) og USHT Fonna. Vidare er det samarbeid med akademia gjennom Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet. Det er samarbeid med statsforvaltaren og sjølvsagt brukarorganisasjonar som pensjonistforbundet, landsforeininga for hjarte- og lungesyke, fellesorganisasjonen til funksjonshemma m.fl. Prosjektet har fleire satsingsområde som Digital heimeoppfølging (NVP), Barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig erverva funksjonsnedsetting, Digitalt utanforskap og Felles kompetanseutviling.

​E-helse Vestland sine oppgåver handlar om tenesteutvikling og omstilling, opplæringstiltak i kommunane, dialog med brukargruppene i lokalsamfunnet, felles evaluering og kunnskapsutvikling og dermed også i stor grad kunnskapsutveksling mellom eit stort tal kommunar i nye Vestland. Målet er at tenestetilbodet skal vera mest mogeleg brukartilpassa, effektivt, av god kvalitet og i samsvar med nasjonale føringar over heile Vestland fylke. E-helse Vestland konsenterer innsatsen til brukarsida, og ikkje tekniske komponentar og infrastruktur. 

Les meir på:

www.ehelsevestland.no

This image has an empty alt attribute; its file name is AnnetteEriNorevik_Sunnfjordkommune-1024x1024.jpg
Annette Eri Norevik

Hei Annette Eri Norevik! Du er prosjektkoordinator i E-helse Vestland og har jobbet lenge med e-helse. Hva er ditt forhold til det?

I 2018 startet jeg å jobbe for utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Vestland (Sogn og Fjordane), som den gangen var en pådriver for at kommunene i Sogn og Fjordane skulle satse på innføring av velferdsteknologi. Jeg ble raskt påkoplet dette arbeidet siden jeg alltid har hatt interesse for innovasjon og teknologi. I 2020 fikk jeg være med på oppstarten av E-helse Vestland, og er nå frikjøpt 80 % for å jobbe der. E-helse, eller velferdsteknologi var ganske nytt for meg i 2018, men har virkelig blitt et område jeg brenner for. Nå jobber jeg ikke spesielt med den enkelte teknologi, men med de prosessene som kreves ved implementering av teknologi.

EHiN: Hvor mange ansatte er dere?

I prosjektledelsen i E-helse Vestland er vi nå seks personer.

EHiN: Hvordan jobber E-helse Vestland med e-helse?

E-helse Vestland tilbyr kompetanseheving, prosessveiledning og ikke minst nettverk til kommuner som ønsker å innføre teknologi på et eller annet område. Per i dag har vi seks fokusområder som er; Forsterke effekter og dyrke frem Vestlandsnettverket, digital hjemmeoppfølging (NVP), nettverk for responssenterløsninger i Vestland, felles kompetanseutvikling, velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødde eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse (NVP) og digitalt utenforskap.

EHiN: Hva er de store utfordringer for kommunene som deltar i prosjektet?

De fleste kommunene er kommet godt i gang med trygghets- og mestringteknologi, men vi møter stort sett de samme utfordringene som jeg tror de fleste kommuner kan kjenne seg igjen i. Det være manglende infrastruktur, manglende forankring, knapphet på ressurser og at det til tider kan være vanskelig å endre måten man tidligere har jobbet på ved innføring av teknologi i tjenestene.

EHiN: Er dette politisk forankret?

Etter pandemien er fokuset på teknologi blitt større, og de fleste kommuner har nå fått politisk forankring om at velferdsteknologi/e-helse skal være en del av tjenestene

EHiN: Dere velger å ta med mange til EHiN. Hvorfor gjør dere det?

EHiN er definitivt den største konferansen som omhandler E-helse. Her møtes politikere, tjenestene og leverandørene for å felles finne løsninger og for å se på muligheter for nåtiden og fremtiden. Gode, interessante og tidsaktuelle innlegg gir læring, inspirasjon og ikke minst motivasjon til det arbeidet vi utøver. Ikke minst er EHiN en utmerket plass til å bygge relasjoner og skaffe nye kontakter.

EHiN: Hvordan jobber dere praktisk for å få ut mest mulig læring og kompetanseheving av en møteplass som EHiN?

Vi forsøker selvsagt å få med oss mest mulig av de innleggene som er relevant for oss. I tillegg besøker vi utstillerene for å lære mer om produkter og prosesser. Ny kunnskap blir med oss videre inn i arbeidet som E-helse Vestland utfører.

Vil du/dere anbefale andre kommuner å gjøre det samme?

Absolutt, ja!

Annette/Sunnfjord kommune

Scroll til toppen