Hopp til innhold

Vi må tenke større om sykepleierrollen

I dag er det den internasjonale sykepleierdagen. Gratulerer til alle sykepleiere! 

Kommentar: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

12. mai, 2023


Tiden vi lever i er preget av entusiasme rundt nye teknologiske løsninger og digital utvikling. Samtidig er helsevesenet vårt truet av en alvorlig sykepleiermangel. Både teknologi og sykepleiere er avgjørende for fremtidens helsevesen. Det er derfor viktig at vi tenker på brobygging mellom fagfeltene.

Unik sykepleierkompetanse

Nå som vi skaper mange nye teknologiske løsninger er vi avhengig av teknologisk kompetanse. Imidlertid, sykepleierutdanningen bringer svært mange viktige betraktninger til bordet som kanskje ikke studentene på NTNUs Gløshaugen eller utviklerne i Silicon Valley har like stort fokus på.

Særlig vil jeg fremheve betydningen av det menneskelige perspektivet – som er selve ankeret i alle sykepleieres vurderinger. Ganske unikt for sykepleiestudiet er det at hver eneste student som uteksamineres har blitt vurdert og evaluert for sine evner til empati. Hvor mange andre studier gjør det?

Sykepleieren har en unik funksjon ved å belyse og ivareta menneskesynet. Dette kan bidra til å vurdere konsekvensene av den teknologiske utviklingen, og å holde fokus på at teknologien blir en ressurs fremfor en isolerende og fremmedgjørende faktor. I motsetning til teknologenes problemløsningsperspektiv, er nemlig sykepleierne vant til å jobbe med utfordringer som ikke alltid har en “easy fix”. Det er i krysningspunktet mellom empati og faglig kompetanse at sykepleieren utøver sitt virke.

Vi trenger sykepleiere også i fremtiden

Teknologi er heller ikke løsningen på alt, og vi kommer ikke utenom at det også i fremtiden vil være behov for kliniske sykepleiere. I takt med en økende eldre befolkning er ensomhet et økende problem, og teknologi kan ikke erstatte menneskelig kontakt. 

Men sykepleieryrket sliter både med rekruttering og frafall. Og kanskje vi må tenke nytt hvis vi skal endre kurs. Jeg er selv en spesialsykepleier som av ulike årsaker har valgt meg ut av klinikken. Derfor har jeg noen tanker omkring sykepleiermangelen og hva som skal til for å gjøre yrket mer attraktivt. Èn måte er å tenke større på hvilke roller en sykepleier kan ha, og tilby mer bredde og rom for utvikling. 

Å anerkjenne viktigheten av sykepleiernes kompetanse i alle deler av samfunnet er viktig for å gjøre yrket relevant for nye generasjoner med sykepleiere. Innen teknologiutvikling innebærer det blant annet å medvirke med perspektiv for å skape velfungerende teknologiske løsninger innen helse. Muligheten til å bidra til dette er ikke bare viktig for å skape gode helsetjenester for fremtiden, men kan også gjøre det mer interessant å utdanne seg innen sykepleieryrket. 

Brobygging

Brobygging mellom fagene blir viktig i tiden som kommer. Vi trenger både teknologer og helsepersonell for å skape gode løsninger som skal fungere i fremtidens helsetjenester. Å vektlegge sykepleierperspektivet innen teknologiutvikling er derfor viktig, noe som også kan bidra til å gjøre yrket mer attraktivt, heve statusen til sykepleiefaget, og aktualisere rollen for unge, lovende som ønsker et yrke hvor det er mulighet for å delta på flere arenaer i samfunnet.

Scroll til toppen