Skip to content

– EHiN er en optimal arena for å smelte sammen ideer, refleksjoner og læring mellom de som opererer i helsesektoren

Foto: Jorunn Valle Nilsen

• Vi er i et viktig valgår, og det skal velges en ny helseminister. Hva ønsker du at den nye regjeringen skal gjøre eller legge fokus på for utviklingen av e-helse?

Vi ønsker at regjeringen kommer med kraftfulle stimuleringsordninger til tidligere igangsettelse av digitale løsninger og tjenester i hele helsesektoren. Herunder ønsker vi at helseministeren i fremtidige statsbudsjett kommer med økonomiske insentiver for å lykkes med oppskalering og økt bruk av velferdsteknologi og digitale løsninger i kommunene. Insentivene må rettes inn mot de omstillingskostnadene kommunene står overfor, inntil de selv høster gevinstene av en slik innføring.

Regjeringen må etablere en ny nasjonal standard som gir alle pasienter tilbud om digitale hjelpemidler der det er hensiktsmessig ut ifra behov, men også sett ifra et effektiviseringsperspektiv hos pasienten.

Regjeringen må sammen med helsemyndigheten sikre at pasientgrupper i Norge i større grad får muligheter til å teste ut digitale innovasjonstjenester/-verktøy fra norske produsenter. Dette gir nødvendig og økt grad av påvirkning av sluttproduktet.

Endringsarbeidet må prioriteres. Vi må etablere testfasiliteter der en kan kvalitetssikre og validere den teknologien hvor gründere og private aktører må få innpass. Dette er for å sikre at nye løsninger blir trygge og brukervennlige. Samtidig må regjeringen se viktigheten av helseklyngene og skape forutsigbarhet i deres arbeid. Den nye regjeringen må finansiere dette over statsbudsjettet. 

Ingrid Stenstadvold Ross

• Hvordan ser du for deg at debatten om digitalisering av helse utvikler seg fremover?

Jeg håper vi kan få en grundig politisk debatt om hvordan helsemyndighetene kan bryte ned hindringene i å ta bruk allerede eksisterende og kommende innovative digitale løsninger på en raskere måte. Dette bør ta sikte på for å bidra til et bedre pasientforløp og sikre bærekraften i et fremtidig helsevesen.

Jeg tror også flere og flere ser at samarbeidet må styrkes. Derfor tror jeg debatten fremover også vil dreie som om hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom det offentlige, private, akademia, og frivillig sektor. Et slikt ordskifte vil tydeliggjøre at helseklyngene bidrar til samarbeid mellom aktører som er viktige for utviklingen av den norske helsenæringen og at det stabil finansiering vil gi rom for satsning.

Ingrid Stenstadvold Ross

• Hvordan mener du EHiN kan bidra til å drive e-helse fremover?

EHiN er en optimal arena for å smelte sammen ideer, refleksjoner og læring mellom de som opererer i helsesektoren. Enten det er helseforetak, gründere, teknologibedrifter eller frivillige aktører, så kan EHiN fungere som en generator for pågående debatter som leder til politisk handling. EHiN kan samtidig være pådriver for å drive frem nytt tankegods som gir nye diskusjoner eller rett og slett binder sammen gode krefter som deler tanken om å skape bedre løsninger for morgendagens helsevesen og en bærekraftig velferdsstat.

Ingrid Stenstadvold Ross

Ingrid Stenstadvold Ross snakker ut på ehinpodden:

Scroll To Top