Skip to content

Kommentar: Sosial innovasjon

Det er ikke nok med digitale verktøy. Endringer handler ikke bare om teknologi og penger – vi trenger sosial innovasjon.

Se webinaret her: https://ehin.no/artikler/kommentar-sosial-innovasjon/

Se webinaret her

Norge har mange ambisiøse planer for utvikling av helsetjenester. Ny teknologi kan møte våre behov på en annen måte enn før, men samtidig har det vokst frem en forståelse for at vi må løse ting på en en annen måte enn vi er vant til.

For utfordringene vi står ovenfor er ikke små. En raskt endrende demografi medfører at en større del av befolkningen er avhengig av helsetjenester, både store og små. Vi vil ha relativt færre unge mennesker og en topptung demografisk kurve. Mange vil trenge hjelp, samtidig som helsepersonellet blir mindre.

Dermed er vårt helsesystem under et økende press. Fortsetter vi som nå, vil det hele kollapse i løpet av noen år. Den lenge varslede omsorgskrisen er noe ikke bare Norge, men hele Europa står ovenfor de neste årene.

Særlig kommuner begynner å merke dette. Hvordan skal man ta vare på alle eldre på en god måte slik vi er vant til, om ikke bedre? Vi ønsker oss jo en livskvalitet som tilsvarer dagens forventninger, både for våre foreldre og deres generasjon, og kanskje for oss selv. det betyr at sykdom kan være til stede, men ikke trenger å slå oss helt ut. 

I tillegg ønsker man at sykehusopphold skal være kortere. Omsorgen skal overtas av nærmiljøet, det være profesjonelle eller pårørende.

Dette blir en ligning som stadig blir vanskeligere løse. For lengst har man i hele Norge startet med prosjekter innen velferdsteknologi, hjemmemonitorering og andre måter å drive hjemmebehandling på. Pandemien har forsterket dette.

Et annet aspekt ved året 2020 er at det for alvor satt ensomhet og utenforskap på dagsordenen.

For å løse fremtiden helseutfordringer er vi avhengig av teste og utvikle nye forpliktende arbeids- og samarbeidsmodeller, samtidig som digitale plattformer skaper helt nye muligheter og forutsetninger for frivillig innsats.

Et eksempel på dette er samarbeidet mellom det norske selskapet NYBY og Kreftforeningen. Her ser man i fellesskap på utvikling av modeller for å ta i bruk verktøy som griper noen av disse mulighetene.

Samtidig trenger vi enda bredere og mer forpliktende samarbeid inn mot andre og flere aktører for å virkelig kunne forløse det felles potensialet vi har som samfunn.

Hvordan vi skal rigge gode samarbeidsmodeller for profesjonelle helsetjenester, pårørende og frivillige er et interessant spørsmål også med tanken på valget i år

Webinaret sendes direkte onsdag 17. februar fra kl. 10, og kan sees i opptak her

Skrevet av Nard Schreurs

Scroll To Top