Skip to content

Helt nødvendig å tenke større innenfor digitalisering

Foto: https://www.digits.co.uk/ redigert av: EHiN

Intervju: Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

17. april, 2023


Norge er et langstrakt land med mange demografisk ulike kommuner. Når det er så store forskjeller er det også naturlig at det byr på utfordringer. Anita Foss Midlang som er rådgiver i helse og omsorg i Sogndal kommune, og prosjektleder for digital heimeoppfølging e-helse Vestland, vil fortelle litt om sin opplevelse av utfordringene de opplever som en nylig sammenslått kommune, og hvordan samarbeid er helt nødvendig for digitalisering.

Hun begynner med å understreke at alle ikke har den samme betegnelsen for e-helse, siden den blir brukt litt ulikt. Deres kommune forstår ehelse som all IKT-bruk i helsetjenesten, med mål om forbedring, kvalitet og sikkerhet innenfor helse og omsorg.

Kommunesammenslåing med ulike kulturer byr på utfordringer

De viktigste utfordringene vi opplever som ny kommune dreier seg mye om at vi tidligere har vært tre kommuner med tre ulike systemer. Mye tid har gått med på å få oss mer like, og vi har jobbet mye med disse ulikhetene.

Vi har få ressurspersoner i kommunene som jobber med e-helse. Det er ofte én person ene og alene som har mange hatter og mange oppgaver, knyttet til drift, prosjekt og implementering. Og det kan være en utfordring. Men det er viktig at vi som kommune er tett på innbyggerne og tett på sluttbruker.

Vi ser også at det har vært ulike kulturer rundt hele porteføljen knyttet til e-helse i helse og omsorg. Dette står vi fortsatt midt oppi.

Sogndal kommune er fortsatt i startfasen i forhold til e-helse, både nasjonalt og i mindre prosjekter.

Veldig mye av e-helse og digitalisering generelt innenfor helse og omsorg dreier seg om store prosjekter som jeg opplever at kanskje ikke alltid treffer på små kommunenes utfordringer. Dette er viktig, spesielt i Norge med så mange ulike kommuner og ikke minst forskjeller i demografi, kart og terreng.

Anita var selv deltaker for første gang på EHiN i 2022, og forteller hvordan hun ble litt lamslått og opplevde at “det var stort, her skulle jeg gjerne ha vært før”.

Det at det var så stort ga meg en frihet til å tenke mer fritt. Jeg fikk innsikt i forhold til hvor vi står nasjonalt, hva som er satsingene, og hva som er trendene. Det var som å velge fra et stort fat, og der fikk jeg hentet ut det som var viktig for kommunen som jeg representerer. Så EHiN gir en god oversikt og en god tilgang på nettverk, leverandører og samarbeidspartnere. Det kommer også frem mange gode eksempler en kan hente lærdom fra.

Anita understreker videre hvor viktig det er at man i forkant av en konferanse er veldig tydelig internt på hva en ønsker å få ut av den. For det er jo veldig stort, så en plan med tydelig budskap på forhånd er viktig.

– EHiNs innhold er digitalt tilgjengelig. Hvordan bruker du/dere det som et praktisk verktøy i jobbsammenheng?

Jeg har brukt det veldig mye. Helt konkret, når jeg har jobbet med ulike delprosjekt, f.eks. i et arbeid knyttet til alarmsentralen, har opptakene vært nyttige for å holde meg oppdatert. Jeg har fått bruk for noen viktige poeng for å kunne beskrive den situasjonen vi står i, bl.a. presentasjoner jeg har lagt frem. Jeg har lyttet på mange av opptakene, og mener det er veldig viktig med den tilgangen på EHiNs opptak, for en får ikke mulighet til å delta på alt, i tillegg er det mange parallelle spor på EHiN.

– Hvordan er EHIN en bidragsyter gjennom å løfte viktige tema for kommunen?

Min opplevelse er at EHiN har litt å gå på når det gjelder å sette seg inn i at Norge er så utrolig mange ulike kommuner i størrelse og ressurser. En bør kanskje differensiere litt i forhold til at det ikke er sammenlignbart med innføring av et prosjekt i Oslo med en mindre kommune på Vestlandet med store avstander. Så det tenker jeg kunne ha vært nyttig å få frem. Men jeg tenker likevel at det på EHiN er noe å hente for alle, men en må i noen grad oversette det til egen kontekst når en kommer fra en liten kommune. Så det tenker jeg er en fin utvikling for EHiN videre, og at dere kan løfte den små kommune-problematikken i videre arbeid. Men det er fint at EHiN både løfter opp det som har vært aktuelt fra årene som har vært, men også ser litt inn i glasskulen på hva som vil komme. Ikke minst i forhold til  det politiske samspillet.

– Kan du anbefale kommuner å delta på EHiN – og hva kan de få ut av det?

Ja, jeg vil absolutt anbefale EHiN, og det er også noe jeg gjør. EHiN var ikke veldig kjent på Vestlandet, så jeg vil anbefale at dette er noe kommunene prioriterer. Nå er gått en tid etter konferansen , men jeg tenker at det kan være strategisk fra kommunens side i forhold til å både bruke EHiN som en type oppsummering, men også for å se hva neste år skal bringe. For digitalisering er samarbeid helt avgjørende. Spesielt for småkommunene der vi alltid må tenke samarbeid. Vi bør ikke  tenke kun enkeltstående prosjekt, og innenfor digitalisering må vi tenke større. Det deltakerne kan få ut av konferansen er god innsikt, nettverk, oversikt og kontakter som er veldig verdifulle. Konklusjonen blir at jeg anbefaler EHiN på det varmeste, men at jeg sender et lite ønske om at dere i enda større grad kobler på småkommuner, og gjør det litt mer gjenkjennelig for små kommuner som kanskje har tre timers reisevei i en og samme kommune; en utfordring som ikke store kommuner har.

Scroll To Top