E6E – Samarbeid om helse-, omsorgs- og velferdsløsninger for økt trygghet og arbeidsmestring

Samarbeid om forskningsbaserte helse-, omsorgs- og velferdsteknologi og -løsninger for økt trygghet og lønnet selvrealisering kan bli svært lønnsomt for individ og samfunn i årene framover. Sesjonen belyser hvordan samarbeid om forskning og innovasjon over institusjons- og sektorgrenser, på tvers av fag og teknologiområder kan etableres og gjennomføres for å lykkes for bedre med digitale helse- og omsorgsløsninger for økt trygghet, arbeidsmestring og selvrealisering. Forskning på digitalisering innen helse, omsorg og velferd oppviser stadig større potensial for at stadig flere kan få utløst sine muligheter for et skapende og aktivt liv, helt i tråd med både egne og samfunnets ønsker og behov.

Å etablere og sikre meningsfylt hverdags- og arbeidsliv for en større andel av befolkningen i en større andel av livet er et hovedmål og en utfordring i samfunnet i dag. Regjeringen har blant annet nettopp videreført satsingen på utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. Flere kommuner og andre offentlige aktører har gått sammen med helseforetak, teknologibedrifter og tjenesteleverandører om forsknings- og innovasjonsprosjekt for å etablere gode telemedisinske løsninger. Samtidig søker man i andre forskningsprosjekt å finne nye digitale verktøy og støttesystemer som innbyggere med helse- og velferdsutfordringer kan ta bruk for å fungere godt både hjemme og i jobb. Digitalisering av tjenester og samarbeid over institusjons- og bransjegrenser på tvers av sektorer viser seg nødvendig for å få dette til.

Innledere og tema:

Lisbeth Bergstøl, virksomhetsleder forvaltningsenheten, Kristiansand kommune og prosjektmedarbeider i TELMA: Betydningen av felles innovative telemedisinske løsninger for økt trygghet og selvstendighet


Lise Amy Hansen, dr., førsteamanuensis, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (Deltaker i INNARBEID): Potensialet til velferdsteknologi med god og tilpasset design for gode og aktive liv


Jarl Reitan, Servicedesigner, St. Olavs hospital (tidligere prosjektleder SINTEF Digital HelsaMi og Veikart for innovasjon av velferdsteknologi): Fremtidens helse- og omsorgstjenester for yrkesaktive og hjemmeboende med kroniske lidelser.

Session