Nasjonalt velferdsteknologiprogram – hva er oppnådd og hva gjenstår

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har vært gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet siden høsten 2013. Formålet er at helse- og omsorgstjenesten skal kunne møte fremtidige behov gjennom å utnytte de mulighetene teknologien gir til å jobbe smartere, samtidig som faglig forsvarlighet blir ivaretatt. Programmets overordnede mål er at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og omsorgstjenesten innen 2020. Presentasjonene i sesjonen vil belyse hva som er oppnådd, erfaringer fra arbeidet med utprøving, forskning og spredning, og hva som gjenstår før formålet er innfridd.

Moderator: Thor Steffensen, Helsedirektoratet, leder Nasjonalt velferdsteknologiprogram


Trygghets- og mestringsoppdraget

v/Kristin Mehre, programeier, Helsedirektoratet og Kristin Standal, prosjektleder, KS

Oppdraget har fulgt oss fra starten gjennom utprøving, følgeforskning, anbefalinger og spredning. Hva er oppnådd, og hva må det fokuseres på videre


Har programmets virkemidler fungert?

v/Elin Anne Breivik, forsker, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Grete Kvernland Berg, partner, PA Consultning

En viktig læring er hvilke sentrale virkemidler som fungerer best i slike innovasjonsprosesser i kommunal sektor som innføring av velferdsteknologi er. Presentasjon vil også belyse hvordan programmet har støttet kommunene med å gjennomføre de praktiske innovasjonene/endringene i tjenesten, hva som har fungert, og hva som har vært utfordringene underveis


Hva er oppnådd gjennom 4 års utprøving av medisinsk avstandsoppfølging og teknologistøtte til barn og unge med funksjonsnedsettelser?

v/Siw Myhrer, prosjektleder, Helsedirektoratet og Juni Melting, prosjektleder, Helsedirektoratet

Hva skal til for at disse områdene kan gå over i en sprednings-fase?