Hvordan lykkes med innovasjon i kommuner

Det skjer mye innovasjon i de norske kommunene. Her noen eksempler hvordan det jobbes i ulike prosjekter.


Hvordan lykkes med samskapende digital transformasjon?

Janne Dugstad, Vitensenteret helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge

Implementering av velferdsteknologi er spesielt krevende når helsepersonellet fagkunnskap, verdisyn og arbeidsmetoder settes på spill. I “Digitalt nattilsyn” ble tilsynsteknologi for nattevandrere utviklet og implementert i åtte kommuner, gjennom samskapende prosesser mellom sykehjemspersonell og ledere, IT-tjeneste, leverandører, forskere fra to universitet og inviterte ressurspersoner. Til forskjell fra en del annen velferdsteknologi representerte denne implementeringen radikal innovasjon, og det var (ekstra) mange skjær i sjøen. “Digitalt nattilsyn” var imidlertid en suksess; den nye tjenesten er veletablert og skalert i alle kommunene og tilsynsteknologien er kommersielt tilgjengelig i flere land. Vi har gjennom fire år dokumentert hvordan en rekke forskjellige samskapende prosesser i dette store nettverket drev implementeringen fram, og gir en populærvitenskapelig presentasjon av hva som fremmet og hemmet vellykket etablering av en transformert tjeneste.


Å forbedre logistikken og pasientflyten

Kjersti Norheim, Horten kommune

Horten kommune har inngått et FoU-samarbeid med det norske selskapet Imatis. Prosjektet vil vare ut 2020, og vi vil da gjøre en anskaffelse.

Prosjektets hovedmålsetting er å forbedre logistikken og pasientflyten mellom 3 kommunale enheter; tildelingskontoret, korttidsplasser og hjemmetjenesten, der vi ønsker å benytte sanntidsinformasjon som beslutningsstøtte for ressursplanlegging og forbedring av arbeidsprosesser. Vi ønsker også å kartlegge og beskrive hvordan pasientsikkerhetsarbeidet kan følges opp og støttes av ledelse gjennom aggregering og deling av utvalgt informasjon mellom de 3 kommunale enhetene.

Effekter vi ønsker av dette prosjektet;

– Redusert administrativ tid: I dag foregår all kommunikasjon vedrørende pasientflyt internt i kommunen enten på mail i journal, telefon eller via manuelle oppdaterte word-/exellister. Vi anslår å bruke ca. 20% av en saksbehandlerstilling på tildelingskontoret for å ajourholde alle logistikklistene.

– Personvernet og informasjonssikkerheten: når en innbygger flyttes fra en enhet til en annen siden informasjonen sendes ut til mange. Dette skal vi nå begrense med tilgangsstyring i tavlene.

– Sikre overgangene: Laget enkelte «closed-loops» for å sikre at nødvendige oppgaver er utført.


Effektiv dataflyt mellom systemer

Marianne Bårtvedt van OS, Direktoratet for e-helse

Manglende integrasjon mellom velferdsteknologiske løsninger (VFT) og elektroniske pasientjournaler (EPJ) fremheves av flere kommuner som en hemmende faktor for utbredelsen av velferdsteknologi i den kommunale helse og omsorgstjeneste.

Direktoratet for e-helse har i tett samarbeid med Norsk Helsenett og KS gjort en utredning av et nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som skal håndtere kommunenes behov for effektiv dataflyt mellom systemer. Utredningen bygger på konkrete erfaringer fra utprøving i utvalgte kommuner med deres leverandører.