Å snakke felles språk i helse- og omsorgssektoren

Moderator: Hans Löwe Larsen, Direktoratet for e-helse


 Internasjonale trender fra feltet

Alfhild Stokke, avdelingsdirektør helsefaglige kodeverk og terminologi, Direktoratet for e-helse

Norge satser på felles standardisert språk i de elektroniske journalsystemene i helse- og omsorgsektoren. SNOMED CT er valgt som standardisert terminologi i Norge. SNOMED CT har 40 medlemsland og representerer systemer av 350 000 begreper. Hva er de internasjonale trendene på feltet? Lurer du på hvordan Norge jobber i tråd med internasjonale trender, kommer vil til å fortelle litt om det også.


Felles språk i helse- og omsorgssektoren

Trond Moberg, programleder for Program kodeverk og terminologi, Direktoratet for e-helse

God samhandling mellom de ulike aktørene i helse- og omsorgstjenesten er avgjørende for å sikre god pasientbehandling. Felles språk er et godt steg på veien mot bedre samhandlingsevne i helse- og omsorgstjenesten. Målet er at informasjon skal kunne gjenbrukes. Med Felles språk kan vi bidra til at data kan forstås og følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. For at Felles språk skal gi resultater må det tas i bruk av ulike e-helseløsninger. Direktoratet for e-helse samarbeider med Helseplattformen om å lage en første versjon av felles språk. Regjeringen foreslår å støtte arbeidet med felles språk i helse- og omsorgstjenesten med midler i statsbudsjettet for 2020.


Hvilke erfaringer og resultater ser vi så langt? Et praktisk case fra tannhelseområdet

Jørn Andre Jørgensen, seksjonssjef normering og terminologi, Direktoratet for e-helse)

Tanndata er det første området der man har tatt i bruk SNOMED CT i en elektronisk pasientjournal i Norge. Dette har gitt oss nyttig erfaring til hvordan Felles språk og SNOMED CT kan brukes i praksis. Hvilke resultater og erfaringer ser vi så langt? Hvilke muligheter gir det for klinikere, og for innovasjon og næringsutvikling?