Innovation Health Village

Moderator: Holly Ankjell, Kreftforeningen


Digitalizing a hospital at a time

Aki Puustjärvi, Development manager, HUS IT management

Digitalization dilemma: hospital IT environment is already cluttered and new ”bleeding edge” solutions are popping up every day. New workflows are introduced with each new application.

Health Village is an eService development framework that creates coherence and accelerates inno-vation by simplifying the deployment of new solutions. In Health Village clinicians are creating digital workflows and services for themselves together with patients and supported by lean coaches and ICT professionals. Health Village is used by all University hospital districts in Finland and is expanding to other hospital districts as well as social services.

Learn how it was done and what were the key success factors.

Mer om HealthVillage her: https://www.virtuaalisairaala2.fi/en/health-village


Digitala vårdmöten med patientens hälsa i centrum – lessons learned och hur AI kan bidra i nästa steg

Ulf Österstad, digitala vårdcentral Bra Liv, og Anastacia Simonchick, Visiba Care

De senaste åren har trenden med digitala vårdkonsultationer svept som en våg över Sverige. Debatten om fördelar och nackdelar har gått varm i dagstidningar, fackpress och på sociala medier. Men vad tycker verksamhetsansvariga och vårdpersonal som arbetar med digitala vårdmöten och vad säger patienterna? Och vad blir nästa steg i den digitala utvecklingen? Hur kan t ex AI teknik nyttjas för att automatiskt triagering och samtidigt skapa nytta och värde för vården och patienter?

Ulf Österstad går igenom hur de tänkte inledningsvis, vilken lösning de landade i och hur han ser på nästa steg när de nu väljer lösning för automatiserad triagering – alltid med patientens hälsa som viktigaste KPI. Avslutningsvis redogör Anastacia Simonchick om hur AI teknik kan appliceras inom primärvården för att skapa ett verkligt värde för vårdpersonal och patienter.


Digital strategi og digitale innbyggertjenester

Endre Sandvik og Arne Norrud, Oslo kommune

I den nye digitaliseringsstrategien til regjeringen og KS er målet om sammenhengende tjenester for innbyggerne på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer fremhevet. Strategien trekker frem Digi-prosjektene som gode eksempler hvor dette har lykkes. DigiHelsestasjon er et slikt samarbeidsprosjekt hvor Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune, KS, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og EPJ-leverandørene arbeider for å lage gode sammenhengende tjenester for brukerne av helsestasjons- og skolehelsetjenester, samt helsestasjon for ungdom.

Prosjektet bygger på modellen for Digi-prosjektene som er samarbeidsprosjekter mellom kommuner, KS, statlige virksomheter og systemleverandører. Med DigiHelsestasjonsprosjektet ønsker vi å etablere digitale innbyggertjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten basert på erfaringene fra DigiHelse-prosjektet, samt fra andre utredninger og initiativ som f.eks. DigiUng-prosjektet. Prosjektet er forankret både i nasjonale og kommunale strategier.

Prosjektet gjennomføres som et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Oslo kommune leder prosjektet, og har etablert et samarbeid med Bergen kommune, Stavanger kommune og Haugesund kommune, Direktoratet for e-helse og KS. KS og Direktoratet for e-helse er viktige samarbeidspartnere for utvikling, forvaltning og innføring av løsningen. Prosjektet har også inngått et samarbeid med de tre EPJ-leverandørene på dette området (Visma, InfoDoc og CGM). De deltakende kommunene er valgt på bakgrunn av å dekke alle EPJ-løsningene for helsestasjon som finnes på det norske markedet slik at videre utbredelse til andre kommuner skal bli enklere.

For ungdom vil bl.a. dette være viktig:
• Ungdommen kan få kontakt med helsesykepleier uten å måtte oppsøke tjenesten fysisk.
• Det må finnes muligheter for å kunne gå fra en anonym tjeneste til påloggende tjenester
• Kunne se sine prøvesvar og vaksiner
• Digital løsning tilpasset ungdommens behov, bl.a. må pålogging og sikkerhet vurderes.