E2C – Hvordan designe attraktive e-helsetjenester for pasienten?

Hvordan unngå at helsenæringen overkjøres av internasjonale aktører, slik mediebransjen har opplevd? Pasienten må settes i førersetet for den teknologiske utviklingen for å gi reelle gevinster for pasienter, klinikere og næringsliv. På lik linje med sikkerhet og personvern må design bli en bærebjelke for utvikling av fremtidens attraktive og lønnsomme helseløsninger.


Et uvanlig sykehuslaboratorium

Innovasjon av samhandling

Jonathan Romm

Helse er komplekst og sammensatt og krever en tverrfaglig tilnærming ved innføring av innovative teknologiske løsninger. Derfor har designlaboratorier for offentlig tjenesteutvikling de siste årene dukket opp i en rekke land i Europa (Embedded Design Labs). Jonathan Romm vil i dette foredraget presentere erfaringer og vise eksempler fra innovasjonsprosjekter som har blitt gjennomført ved bruk av slike designlaboratorier.

Arbeidet er finansiert gjennom Center for Connected Care (C3), et senter for forskningsdrevet innovasjon med hovedsete i Oslo Universitetssykehus.


Hva skal til for at bestemor «gamer» seg til bedre helse?

Et innovativt partnerskap

Marianne Sigurdsen Schwerdt, Sigrun Vik Kjersti Balke Hveem, Riche Vestby

Stavanger kommune har et behov for å øke aktiviseringen blant eldre i korttidsopphold på sykehjem. Leverandørutviklingsprogrammet har tilrettelagt for en helt ny samarbeidsform på tvers av private og offentlige virksomheter. Derfor utvikler nå hjelpemiddelprodusenten TOPRO en smartrullator i samarbeid med Eggs design og Stavanger kommune, som blant annet gjennom ‘gamification’ skal stimulere eldre til å være mer fysisk aktive og bidra til raskere rehabilitering. Smartrullatoren er utviklet med brukeren i sentrum – samtidig som resultatet ivaretar verdiskapningen hos både den offentlige og den private part. Samarbeidsdynamikken i prosjektet muliggjør at designernes kompetanse bygger bro mellom teknologi og offentlig sektor og skaper reell verdi for sluttbrukerne.

I dette innlegget får dere et innblikk i reisen, sett gjennom tre ulike briller: De offentlige, de private og de kreative – som ser nærmere på mulighetene og et par av utfordringer de møter på i et slikt samarbeid. Innlegget åpnes av Nasjonalt program for leverandørutvikling som har vært tilrettelegger for dette samarbeidet i Stavanger.

Mer om foredragsholderne:

Marianne Sigurdsen Schwerdt, Prosjektleder i Stavanger kommune – leder arbeidet med Norges første innovasjonspartnerskap

Sigrun Vik Kjersti Balke Hveem
Avdelingsleder for produktutvikling i TOPRO Industri AS

Riche Vestby
Seniorrådgiver Nasjonalt program for leverandørutvikling


Løsningen utvikler vi sammen

Digisyfo: hvordan NAV skapte ny verdi ved å digitalisere oppfølgingen av sykmeldte

Fredrik Matheson

Når en lege sykmelder en arbeidstaker starter en rekke prosesser hos arbeidsgiver og hos NAV som skal hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Inntil nylig ble mye av denne prosessen drevet ved hjelp av skjemaer og brev av papir. Dette var kostbart, tregt og innviklet, og NAV satte seg som mål å digitalisere ikke bare sykmeldingen, men selve oppfølgingen av den sykmeldte.

Etter å ha utviklet et første konsept med designbyrået EGGS satte et tverrfaglig produktteam bestående av designere, teknologer og domeneeksperter fra NAV og Bekk i gang med å utvikle løsningen – i tett samarbeid med pilotbrukere.

Fredrik Matheson er designer i Bekk


Design sesjon er i samarbeid med Design og arkitektur Norge. DOGA er en pådriver for omstilling og bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. DOGA er en del av Nærings- og fiskeridepartementets virkemiddelapparat for økt verdiskaping gjennom forskning og innovasjon. DOGA fasiliterer nye typer samarbeid, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge. DOGA er EHiN- partner og er ansvarlig for innholdet i denne sesjonen.

Session