Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring startet ved juridisk fakultet, UIO i oktober 2014 for å forske på genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin og leverte sin doktoravhandling i 2018. Befring veileder flere masterstudenter i helserett og biorett (bioteknologi, helseforskning mv), og underviser i helserett og forvaltningsrett.

Helserett er blant de største valgfagene ved fakultetet. Befring har skrevet flere fagbøker og artikler siden slutten av 1990-tallet.

Anne Kjersti Befring koordinerer fakultetets satsning på livsvitenskap (“Life science”). Det er et mål er at forskere, studenter og andre skal kunne orientere seg om aktiviteten ved juridisk fakultet og å skape synergieffekter gjennom samarbeid.

Befring har erfaring fra Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og som advokat. Før hun startet ved UIO var hun juridisk direktør/forhandlingsdirektør i Legeforeningen.

Les mer om hennes doktorsavhandling om persontilpasset medisin.


Related Sessions

View full schedule