Felles språk og SNOMED CT

Under denne sesjonen får du høre mer om hvordan det arbeides med å innføre et felles språk i den norske helsesektoren.

Når pasienter er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten opplever de fleste å måtte fortelle sin historie flere ganger, særlig ved overgangene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. De må ofte ha oversikt over egne medisiner og diagnoser – gjerne på et språk som kan være vanskelig å forstå. Informasjonen flyter ikke godt mellom ulike faggrupper, på tvers av nivåer eller mellom e-helseløsningene. Dette skyldes delvis at de tekniske løsningene snakker dårlig sammen, og at registreringene skjer ustrukturert, slik at informasjonen er vanskelig å finne igjen. Og selv når informasjonen flyter godt mellom e-helseløsningene kan den være upresis og vanskelig å tyde for mottakeren. For pasienten kan det være vanskelig å forstå kliniske ord eller forkortelser.

Felles språk gjør det mulig for innbyggere, helsepersonell og e-helseløsninger å kommunisere med hverandre på en effektiv måte. Felles språk vil dermed bidra til bedre informasjonsflyt og øke kunnskaps- og forskningsgrunnlaget i helse- og omsorgstjenesten. I Norge foregår det nå en nasjonal satsning på Felles språk gjennom Program for kodeverk og terminologi. Programmet skal blant annet understøtte innføringen av en første versjon av Felles språk sammen med Helseplattformen i Midt-Norge.

Under denne sesjonen vil du få høre mer om:

  • Hvordan det jobbes med å innføre en første versjon av Felles språk i Helseplattformen (v/ Jørn Andre Jørgensen (Direktoratet for e-helse) og Mona Stedenfeldt (Helseplattformen)),
  • Hvordan bruk av termologi i sykepleieplaner kan understøtte mer samhandling enn i dag (v/ Beate Kristiansen (Direktoratet for e-helse), Jon-Atle Sagabraaten (Bouvet), Bente Christensen (Norsk sykepleierforbund),
  • Hvilken nytte Kjernejournal ser ved bruk av Felles språk og SNOMED CT (v/ Bent Asgeir Larsen (Norsk Helsenett), og
  • Hvordan Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har samarbeidet om kodeverk og terminologi under koronakrisen (v/ Taran Borge (Direktoratet for e-helse), Olav Isak Sjøflot (Helsedirektoratet), og Trine Hessevik Paulsen (Folkehelseinstituttet)

Moderator: Alfhild Stokke

Billetter tilgjengelig her