PA Consulting

Om sponsoren

En verden i rask endring gir oss mulighet til å tenke nytt om hvordan vi leverer helsetjenester. Vi i PA hjelper helseorganisasjoner med å tilpasse og transformere tjenestene. Vi jobber med å knytte mennesker og teknologi sammen for å oppnå bedre resultater. I de tjenesteforløp vi jobber, står pasienten alltid i sentrum for endringene, slik at alle prosessene rundt blir strømlinjeformede og gir mening på tvers av nivåer og sektorer. Dette gjør at vi hele tiden jobber for et mer pasientvennlig og bærekraftig helsevesen der helsepersonell kan bruke sine ressurser på en mer meningsfylt måte.

Vi samarbeider med både offentlige og private helsesystemer i Europa, Storbritannia og USA. Sammen med kundene våre ser vi etter innovative arbeidsmåter som kan hjelpe innbyggerne til å leve mer selvstendig, og samtidig lette presset på tjenestene. Les mer om våre tjenester og prosjekter her.

Mange av våre konsulenter har bakgrunn som helsepersonell. Vi kombinerer dyp kunnskap om helsevesenet med kunnskap om teknologi og transformasjon. Vi er resultatfokuserte, og kombinerer alle endringer i tjenestene med balanserte målinger av resultat.

Vi hjelper deg med:

  • Å sette innbyggeren i sentrum for all transformasjon av tjenestene.
  • Å øke produktiviteten i kommune og på sykehus gjennom tjenesteinnovasjon.
  • Å integrere tjenester på tvers av forvaltningsnivå for å gjøre tjenestene mer effektive og enklere å navigere i for brukere og pasienter.
  • Å gjøre regulatoriske krav og retningslinjer mer håndgripelige.
  • Å velge riktig teknologi og innføre den på lag med helsepersonell for å nå målene.

Bringing Ingenuity to Life

www.paconsulting.com

PAConsulting

Intervju med PA Consulting (Grete Kvernland-Berg)

Hva mener dere er utfordringene til helsesektoren i dag?

Den norske helse- og omsorgssektoren står ovenfor sterke ytre og indre drivere for endring: Vi blir flere eldre og får flere sammensatte lidelser som vi lever lengre med. Dette fører til økte kostnader i sektoren, og de som står i arbeid må forsørge flere. Svikt i tilgangen på helsepersonell og kravene til kapasitet og kompetanseutvikling i helsevesenet fører til store utfordringer på kort og lang sikt. Det foregår en rask utvikling og innføring av digitale løsninger, samtidig som det skal investeres i infrastruktur for å møte et økende behov. Etterspørselen av nye behandlinger og medisiner øker, og medfører ytterligere økning i både forventninger fra publikum og økte kostnader. Kvaliteten i tjenester og behandling på tvers av kommuner og spesialisthelsetjenesten varierer. Nye teknologiske løsninger, som integrerte EPJer og videokommunikasjon mellom lege og pasient, er tatt i bruk i avgrensede deler av helsesystemet, men det å jobbe på nye måter kommer ofte i konflikt med eksisterende organisering og kultur. Alle disse trendene krever en systemtransformasjon.

PA ser på E-helse som et av de viktigste strategiske virkemidlene for å oppnå bedre, mer samstemte og effektive helse- og omsorgstjenester for innbyggerne i Norge. E-helse dekker et bredt spekter av prosesser og teknologiske muligheter som samlet sett har potensial til å kvalitativt endre måten vi driver helse- og omsorgstjenesten på.

E-helse som et strategisk virkemiddel kan føre til økt mestring i eget liv, økt kunnskap om egen helse, økt kvalitet i tjenesten, økt rettsikkerhet, økt effektivitet i tjenesten og fremtidige unngåtte kostnader. E-helse skal derfor ses i kontekst av den retningen vi ønsker å utvikle den samlede helse- og omsorgstjenesten, herunder samarbeid, oppgave- og rollefordeling mellom fastleger, kommuner og sykehus og hvordan vi ønsker å bruke behandling i hjemmet som velferdsteknologi, videokonsultasjoner og digital hjemmeoppfølging til å styrke egenmestring og redusere antall fysiske konsultasjoner og innleggelser.

E-helse stiller store krav til endring i måten dagens tjenester leveres på, og dette krever sterkt fokus på endringsledelse og utvikling av nye kompetanser blant medarbeiderne som jobber i helsevesenet. Det innføres nå flere løsninger som gir pasienten mulighet til å øke innsikt i egen helse og ta mer selvstendige beslutninger om behandling, og økt grad av selvbetjening. E-helse krever derfor også endringer i adferd blant pasienter.

Alt dette bygger oppunder at E-helse som kunnskapsdomene er mye bredere enn kun teknologi. Strategiske mål og virkemidler handler om utvikling av fremtidens helsevesen, og går derfor på tvers av teknologikompetanser, medisinske- og omsorgsfaglige kompetanser, endringsledelse og politiske visjoner.

Hvordan kan dere bidra digitalt til helsesektoren?

En verden i rask endring gir oss mulighet til å tenke nytt om hvordan vi leverer helsetjenester. Vi i PA hjelper helseorganisasjoner med å tilpasse og transformere tjenestene. Vi jobber med å knytte mennesker og teknologi sammen for å oppnå bedre resultater. I de tjenesteforløp vi jobber, står pasienten alltid i sentrum for endringene, slik at alle prosessene rundt blir strømlinjeformede og gir mening på tvers av nivåer og sektorer. Dette gjør at vi hele tiden jobber for et mer pasientvennlig og bærekraftig helsevesen der helsepersonell kan bruke sine ressurser på en mer meningsfylt måte.

Vi samarbeider med både offentlige og private helsesystemer i Europa, Storbritannia og USA. Vi bringer inn globale erfaringer i lokale prosjekter. Sammen med kundene våre ser vi etter innovative arbeidsmåter som kan hjelpe innbyggerne til å leve mer selvstendig, og samtidig lette presset på tjenestene.

Mange av våre konsulenter har bakgrunn som helsepersonell. Vi kombinerer dyp kunnskap om helsevesenet med kunnskap om teknologi og transformasjon. Vi er resultatfokuserte, og kombinerer alle endringer i tjenestene med balanserte målinger av resultat.

Vi hjelper norske helsevirksomheter med:

  • Å sette innbyggeren i sentrum for all transformasjon av tjenestene.
  • Å øke produktiviteten i kommune og på sykehus gjennom tjenesteinnovasjon.
  • Å integrere tjenester på tvers av forvaltningsnivå for å gjøre tjenestene mer effektive og enklere å navigere i for brukere og pasienter.
  • Å gjøre regulatoriske krav og retningslinjer mer håndgripelige.
  • Å velge riktig teknologi og innføre den på lag med helsepersonell for å nå målene.

Hvordan har Covid-19 påvirket dere?

Covid-19 har fungert som en katalysator for å få frem helsesektorens behov og kapasitet for innovasjon og endringsarbeid. Som globalt innovasjonsselskap har vi derfor opplevd en vesentlig økning i oppdragsmengde under pandemien, både knyttet til utvikling av teknologi og raskere innføringer av den. Ett eksempel på dette fra Norge, er at vi har bistått Helsedirektoratets Nasjonalt Velferdsteknologiprogram med Covid-19-tiltak for kommunene har fått bistand nasjonal anskaffelse av velferdsteknologi som kan bidra til reduksjon av smitterisiko og kompetansetiltak i forbindelse med bruk av videokonsultasjoner.

Internasjonale eksempler på bidrag under Covid-19:

I Storbritannia har vi bistått NHS i et stort program for å utvikle respiratorer. PA ledet et omfattende prosjekt som muliggjorde produksjon av 13 000 moderne respiratorer på rekordtid, i samarbeid med aktører innenfor Forsvaret, Helsevesenet og private aktører på tvers av den britiske industrien. I tillegg til å lede programmet, bisto PA med ingeniørkompetanse, design, opplæring og logistikk.

Et annet eksempel, er at vi nå bistår de britiske myndighetene med å utvikle nasjonale helseberedskapssentre for kommunene, og planlegging av vaksinasjonslogistikk.

PA og Hydroxyl Technologies har sammen utviklet luftrenseren Airora Professional som er en banebrytende dekontamineringsteknologi. Teknologien reduserer COVID-19-overføringen innendørs. Fire offentlige sykehus i England starter kontrollert testing av Airora nå.

Vi bistår også i helsesektoren på tvers av Europa og USA med datautnyttelse, blant annet til å predikere smittespredning for å kunne være tidlig ute med preventive tiltak.

Hva forventer dere fra EHiN?

Vi forventer at EHIN på samme måte som tidligere bidrar til å binde sammen sentrale aktører i helsesektoren, og på denne måten fungerer som en møtearena mellom tjenestene selv, leverandørindustri og konsulentfirma som rådgiver og katalysatorer. At EHIN i 2020 blir på digital plattform åpner for at møteplassen utvides med deltakelse fra flere aktører, samt fra et bredere geografisk område. Samtidig stiller det digitale formatet krav til god koordinering, engasjerende samhandlingsflater, samt muligheter til å formidle erfaringer og bygge nettverk.

Har dere noe annet dere ønsker å formidle?

Vi ser frem til å prøve ut og utforske EHINs digitale tjenesteplattform, og har for anledningen valgt å så langt mulig levendegjøre våre erfaringer via innspilling av film om digital hjemmeoppfølging. Vi håper at dette, sammen med digital tilstedeværelse fra våre konsulenter, kan bidra til gjøre EHIN-plattformen attraktiv for et bredest mulig publikum.

Grete_Kvernland

Grete Kvernland-Berg, konsulent i PA Consulting