Hopp til innhold

Vi løser ikke bemanningsutfordringene i helsesektoren uten teknologi

Kommentar: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

10. mars, 2023


Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, står det på vegne av Helsepersonellkommisjonens utredning 2023; Tid for handling. Men med det som skisseres som en dyster fremtid for helsevesenet, med særlig bemanningsproblematikk som et hovedmoment, er det ikke realistisk at behovet for ressurser i helsetjenesten kan dekkes av økt bemanning alene. 

Vi ser allerede konturene av utfordringsbildet i dag, og pandemien har gjort situasjonen enda mer krevende. Sykepleiermangelen har nådd et toppnivå, hvor det anslagsvis mangler nesten 7000 sykepleiere med livsnødvendig kompetanse. Frem mot 2030 vil kapasitetsutfordringer i helsevesenet øke. Noen av de største folkehelseutfordringene som venter oss i tiden fremover, som kroniske lidelser, økende aldrende befolkning og styrking av primærhelsetjenesten, innebærer et enda større behov for helsetjenester. 

Da er det særlig dramatisk å se at vårt største sykehus står midt i en krise der nærmest hele avdelinger med sykepleiere går på dagen. Den siste saken ved thoraxkirurgisk avdeling på OUS har garantert mange bakenforliggende årsaker, men sykepleiere har i årevis varslet om kapasitetsmangler på nasjonalt nivå.

Som spesialsykepleier med mange års erfaring fra helsevesenet kjenner jeg flere av utfordringene som møter helsepersonell i hverdagen. Jeg har lenge tenkt at sykepleieryrket må gjøres mer attraktivt for å beholde og rekruttere flere ansatte. Mindre arbeidsbelastning, mer fokus på fagutvikling og tilrettelegging for ansatte. Her håper og tror jeg teknologien kan spille en sentral rolle.

Vi har i dag teknologi som gjør det mulig å anvende blant annet roboter, sensorer og digitale plattformer. Kunstig intelligens er allerede i bruk, og antas å bli en megatrend. Teknologirådet har pekt ut seks tendenser med viktig betydning for helsetjenesten, samfunnet og politikken de neste ti årene. Disse punktene er digital førstelinje, digitale assistenter, diagnose og behandling som smelter sammen, overvåkning av egen helse, utstyr som forbedrer seg selv og skreddersydd forebygging. Implementering av disse kan føre til blant annet en mer effektiv førstelinje og raskere helsehjelp, oppgaveforskyvning og bedre utnyttelse av helsepersonell, færre unødvendige behandlinger, samt mulighet for å følge med på pasienters helse på avstand.

Ikke minst foreligger det mye ubenyttet teknologi, hvor blant annet helsedata inneholder et enormt potensial for hvordan vi kan effektivisere behandling og forbedre prognoser.

Det er flere bekymringsmoment knyttet til de teknologiske løsningene, og vi vil sikkert avdekke flere forbedringsmuligheter. I forbindelse med KI er man blant annet bekymret for at en automatisering av beslutningstaking kan medføre redusert erfaring hos legen til å gjøre vurderinger. Det er også stor bekymring knyttet til helsedata, ved at jo mer data som deles, desto større er risikoen for at sensitive data kan komme på avveie.

Men på tross av bekymringer vil jeg si at teknologien representerer noe vi sårt trenger på vegne av helsevesenet; et frisk pust av optimisme. Som nylig praksislærer for sykepleiestudenter er det inspirerende å høre fra studenter hvordan de opplever at teknologien fungerer i praksis. Om hvordan teknologiske løsninger bidrar til å gjøre hverdagen lettere og tryggere for pasienten, og avlaste sykepleieren slik at hen kan bruke mer tid på pasientrelaterte oppgaver. Mitt inntrykk er at vi utdanner ressurssterke og kompetente sykepleiere med store teknologiske ferdigheter og vilje til å bidra til å utvide sykepleierfeltet med teknologiske momenter.

Kanskje kan effektivisering bli et ord vi forbinder med prosesser knyttet til teknologi og digitalisering, fremfor merarbeid og kostnadskutt. Hvor effektive teknologiske løsninger kan bidra til å skape luft, rom og smidighet i tjenesten, og bedre rammer, betingelser og forutsetninger for yrkesutøvelse. Så kan sykepleiere og annet helsepersonell fokusere på det som er essensen av deres virke, nemlig fag og pasient. Kombinasjonen av at sykepleierrollen blir utvidet med teknologi og det at pasientfokuset vil forbedres av de teknologiske løsningene kan forhåpentlig medføre at rekrutteringen til denne delen av helsesektoren i fremtiden kan bli enklere. 

Scroll til toppen