Skip to content

Vi trenger å høre til. Også digitalt.

I fjor var tema for Verdensdagen for psykisk helse å skape flere møteplasser. I 2023 er derfor fokuset å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende – også de digitale. EHiN retter særlig fokus på hvordan vi kan hjelpe landets ungdom. 

Artikkel: Sunniva Balstad, skribent og kompetanseansvarlig, EHiN
Dato: 10. oktober, 2023


Ensomhet og digitalt utenforskap

Ensomhet og digitalt utenforskap er to viktige utfordringer som samfunnet vårt står overfor. 11 prosent av befolkningen opplever mye ensomhet, med en jevn økning blant ungdom. Over 24 000 norske studenter føler seg ensomme, særlig på sør- og østlandet. En av fem har ingen å henvende seg til når de sliter, og hver fjerde ungdom mangler noen å snakke med når livet er vanskelig, opplyser Verdensdagen for psykisk helse.

For å møte disse utfordringene er det avgjørende å etablere meningsfulle sosiale møteplasser som bygger nettverk, gir mestringsfølelse, og forebygger utenforskap. I tillegg må vi legge til rette for økt sosial deltakelse både på fysiske og digitale møteplasser, og sikre inkludering og deltakelse for alle – uavhengig av om møtene skjer i den virkelige verden eller på nettet.

Hvordan kan vi hjelpe landets ungdom?  

EHiN har i flere anledninger rettet søkelyset på den psykiske folkehelsen. Årets EHiN er intet unntak, med spesiell vekt på hvordan vi kan hjelpe landets ungdom. 

DigiUng-programmet har spilt en avgjørende rolle i dette arbeidet ved å samle offentlige tjenester rettet mot ungdom på ett sted, via ung.no. Dette har gjort det enklere for unge mennesker å finne relevant informasjon og tjenester, uten å måtte navigere gjennom en uoversiktlig jungel av offentlige tjenester. Målsettingen med programmet er å gi ungdom lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning, og tjenester for mestring og selvhjelp gjennom et helhetlig digitalt tilbud.

I 2023 har Digi Ung-programmet fått ytterligere oppmerksomhet som en av regjeringens store tverrsektorielle satsinger. Dette viser at myndighetene ser viktigheten av å tilby en helhetlig tilnærming til ungdoms behov.

Psykisk helse på agendaen  

Regjeringen, under ledelse av Støre, har også tatt et tydelig standpunkt når det kommer til psykisk helse, og uttalt at psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsingsområder. I juni 2023 ble derfor «Opptrappingsplan for psykisk helse» lansert. Planen peker ut en retning for utviklingen av politikken innen det psykiske helsefeltet, og det er blant annet satt et mål om at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Opptrappingen skal også sørge for at innbyggere i alle kommuner har tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud. Med satsingen er det foreslått å øke bevilgningene til feltet med 3 milliarder kroner i perioden 2023-2033.

Følg med på sesjonen om psykisk helse på EHiN 2023 – som tar sikte på å utforske hvordan teknologi og digitalisering kan samhandle for en bedre psykisk helse i fremtiden. I tillegg kommer Ingvild Kjerkol med et innlegg om hvordan vi kan hjelpe landets ungdom i sesjonen som omhandler DigiUng. Følg sesjonene på EHiN 7. november.

Verdensdagen for psykisk helse: En nasjonal markering

Verdensdagen for psykisk helse, som varer fra uke 39 til 42 hvert år, er en nasjonal kampanje som fremmer åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Den inkluderer den internasjonale FN-dagen for psykisk helse, som er den 10. oktober. 

I en verden som stadig blir mer kompleks og utfordrende, hvor det utvikles teknologi i rekordfart og vi ser økt bruk av digitale hjelpemidler, er det avgjørende å fokusere på vår psykiske helse. Verdensdagen for psykisk helse minner oss om at vi trenger å høre til, og oppfordrer til å skape en mer støttende og inkluderende verden for alle.

Scroll To Top