Digital egenregistrering

Ingress: Digital egenregistering er en en form for pasientmedvirkning som er voksende i helsesektoren. Det gir pasienter muligheten til å registrere informasjon om eget sykdomsforløp – denne sendes digitalt til helsepersonell som kan bruke informasjonen til utredning, behandling og oppfølging av pasienten. Pasienter logge på gjennom smarttelefon, nettbrett eller pc og selvrapportere relevant informasjon hjemmefra.

 

Avstandsoppfølging og egenregistrering for pasienter med IBD

av Svein Oskar Frigstad, Seksjonsoverlege, Fordøyelsessykdommer, Medisinsk Avdeling, klinikk Bærum Sykehus.

Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom (IBD) har kronisk betennelse i tarmsystemet og ofte symptomer som varierer over tid. Historisk har vi basert kontroller på retningslinjer som i stor grad ikke tar høyde for at den enkelte pasient har ulike behov, tross samme sykdomstilstand og behandling.

Et viktig prinsipp er å ha kontakt med pasientene når de trenger det og redusere innkalling til timer som pasientene ikke har behov for. Standardisering av spørsmål og oppfølging, kan dessuten redusere uønsket variasjon i helsetilbudet.

Det finnes ved IBD gode verktøy for selvrapportert symptomskåring som gir en god indikasjon på sykdomsaktiviteten. Gevinster ved avstandsoppfølging kan vi først og fremst få hos pasienter som i er i oppfølging og i utgangspunktet er stabile på god behandling. Egenregistrering vil gi bedre tilgjengelighet til sykehuset ved at pasientene får tilbud om en mer kontinuerlig oppfølging med mulighet for tiltak og intervensjon før en forverrelse har kommet langt og kan være vanskeligere å behandle.

På denne måten oppnås en bedre prioritering av vårt tilbud til befolkningen på en måte som pasienter med kronisk sykdom selv ønsker seg. Prosjektet skal få oss til å jobbe smartere.

 

Presentasjon av Godt begynt – varig endring for Agder

av Thomas Westergren, Førsteamanuensis på Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Godt begynt er et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt, og arbeider for å bedre barn og unges helse, og for at helsesykepleiere skal ha best tilgjengelig kunnskap i sitt arbeid.

I forbindelse med planlagte kontroller hos helsesykepleier vil foreldre og barnet selv bli bedt om å svare på validerte spørreskjema om generell og sosioemosjonell utvikling, generell psykisk helse og angst, samt helserelatert livskvalitet. Spørreskjemaene distribueres online i forkant av helsekontroller, og når de er besvart foreligger det en automatisk generert rapport som helsesykepleier har tilgang til.

Informasjonen lagres også etter samtykke for befolkningsoversikt etter intensjonene i Folkehelseloven, og til longitudinell forskning om barns helse. Foreløpige resultater tilsier at både tjenesteytere og -mottakere aksepterer og anvender løsningen. Prosjektet setter søkelyset på erfaringer til helsesykepleiere, foreldre og barn, både med løsningen som brukes i prosjektet, og med egenregistrering og bruken av helseopplysninger.

 

LOVePROM – Lovisenbergmodellen for elektronisk innsamling og analyse av PROM

av Per Arne Holman, analysesjef Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  1. Pasientene må alt for ofte finne seg i se helsepersonell i nakken mens de registrerer på PC-en. Pasienten opplever ikke å bli sett eller hørt. Må det være slik? Kan pasientene bruke sin egen tid og «stemme» utenfor sykehuset til å sette ord på hva som er viktig for dem, hvordan de har det og hvordan det går?
  2. LOVePROM er en tjeneste som knytter sammen teknologier (DIPS, QlikView, CheckWare) og gjør det mulig å samle av PROM i stor skala. Pasientens svar brukes direkte til klinisk beslutningsstøtte og indirekte til analyse og visualisering av resultater på organisatorisk nivå.  
  3.  LOVePROM tjenesten tas nå i bruk i en rekke av helseforetakene i Helse Sør-Øst. I 2021 startes et innovasjonsprosjekt hvor målet er at pasienten kan velge å dele sine målinger med kommunale tjenester, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Moderator: Kristina Lindstrøm

Billetter kan fås tak i her