Digitale løsninger for fjernoppfølging

Bidrag fra St. Olav Hospital, Ahus og Vestre Viken HF: De siste årene har vi sett en økende bruk av hjemmeoppfølging av innbyggere. Dette involverer både helsepersonell på sykehus, pasienter, pårørende, og ansatte i kommunene. For å få til god og trygg hjemmeoppfølging trengs det tilpasning av ny teknologi på flere nivåer. Stadig flere teknologiske nyvinninger rulles ut i norsk helsevesen og gjennom nye verktøy og apper har det blitt utviklet løsninger som hjelper pasienter hjemmefra. Hør mer om dette i følgende sesjon.

 

Kritisk hjemmeoppfølging

av Nina Kongshaug, spesialist i onkologi og overlege ved Kreftklinikken, St Olavs hospital.

Stadig mer avansert kreftbehandling foregår i form av tablettbehandling mens pasienten er hjemme. Dette krever ekstra aktsomhet fra helsetjenesten i forhold til oppfølging av medikamentetterlevelse og bivirkninger/uheldige hendelser. En rekke kreftpasienter blir behandlet med medikamentet kapecitabin som er en cellegift i tablettform. Dette medikamentet kan gi alvorlige bivirkninger, og ved St. Olavs hospital har man i tillegg til stadige innleggelser på grunn av bivirkninger også hatt dødsfall som følge av bruken av dette medikamentet.

Nina Kongshaug leder et tjenesteinnovasjonsprosjekt ved St Olavs hospital hvor man har utviklet mobiltelefonapplikasjonen HILD i samarbeid med NTNU Technology Transfer (TTO). Ved bruk av denne appen får pasienten en påminnelse (alarm) når medisinen skal tas, informasjon om hvilken dose som skal tas og mulighet for bivirkningsrapportering med beslutningsstøtte ved spesifikke symptomer som skal bidra til at pasienten tar kontakt med Kreftklinikken slik at bivirkninger kan håndteres før de blir alvorlige.

 

Hjemmebasert sykehusbehandling – pilotering av prosjekter der teknologi tas i bruk for å behandle pasienter hjemme

Av Jesper Ravn, intensivsykepleier, Ahus.

Nå kan flere pasienter med behov for spesialisthelsetjenester, følges opp i hjemmet på en forsvarlig måte. Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir mulighet for å gi tilbudet et nytt innhold, for eksempel ved utveksling av vitale parametere, skjemaløsninger, bilder og videosamtaler.

 

Telemedisinsk behandling av akutt hjerneslag i Hallingdal

av Jørgen Ibsen, Ph.d. stipendiat Vestre Viken HF

Akutt hjerneinfarkt rammer nær 10.000 nordmenn årlig og kan føre til betydelig invaliditet og død. Moderne behandling med trombolyse har bedret prognosen vesentlig. Effekten av behandling er imidlertid svært tidsavhengig og kan kun gis etter forutgående CT undersøkelse på sykehus. Mange pasienter bosatt i distriktene har lang transporttid, dette medfører forsinket CT diagnostikk og reduserte muligheter for å gi trombolyse. I 2018 fikk kun 21% av pasientene med hjerneinfarkt i Norge trombolytisk behandling.

Dette forskningsprosjektet kartlegger effekten av å etablere et CT og trombolysetilbud for pasienter med hjerneslag ved Hallingdal Sjukustugu (HSS) på Ål. Tilbudet ble satt i drift juni 2016 og enheten er på dagtid bemannet med radiograf og lege. På vakttid blir CT undersøkelsen fjernstyrt fra Ringerike sykehus under assistanse fra spesialtrenet ambulansepersonell på base Ål. Samme personell undersøker pasienten og starter akuttbehandling under telemedisinsk veiledning fra lege.

Alle pasienter undersøkt og behandlet for mistenkt hjerneslag ved HSS blir forespurt deltakelse i studien. En kontrollgruppe er etablert ved sykehuset på Kongsberg og Lillehammer, sykehus uten lokalt CT / trombolysetilbud. Det registreres blant annet tid fra slagsymptomer til CT diagnostikk, andel behandlet med trombolyse og eventuelle komplikasjoner. Alle pasienter kontrolleres etter tre måneder. Pasienter undersøkt og behandlet av ambulansepersonell blir inkludert i en egen studie for å undersøke kvaliteten på dette tilbudet. I tillegg til det kliniske prosjekt vil vi forsøke å belyse betydningen av reiseavstand til nærmeste sykehus for utkomme etter hjerneslag, samt muligheten for å benytte distriktsbasert CT / trombolyse på nasjonalt basis.

 

Moderator: Elisabeth Dreier Sørvik

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.