Psykisk helse i vår digitale tidsalder

Tilbud og behandling innen psykisk helse har med årene sklidd mer inn i den digitale verden. Alt fra behandlingstilbud over internett til digital rådgivning er tilrettelagt for å hjelpe pasienter på en effektiv og trygg måte. I denne sesjonen kan du lære mer om hvilke prosjekter de regionale helseforetakene jobber med for å drive dette feltet videre.

 

Prosjektet Senter for eTerapi – Terapeutveiledet internettbehandling ved Nidaros DPS

Av Liv S. Engvik, seksjonsleder og psykologspesialist hos Nidaros dps.

Etterspørselen etter hjelp knyttet til psykiske helseplager er økende i befolkningen, noe som medfører et økt antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten. På grunn av denne økningen utfordres helsetjenesten til å jobbe annerledes og å tenke nytt, i forhold til å få et mer differensiert tilbud, samt å ta i bruk tilgjengelig teknologi som gjør behandling mer effektiv.

I de siste årene har den teknologiske utviklingen gitt muligheter for sikker kommunikasjon med pasientene, samt mulighet til å benytte internettbaserte løsninger i behandling. Senter for eTerapi har blitt etablert med formål om å tilby veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelse og sosial fobi for befolkningen i Trøndelag (med potensiale for en regionsfunksjon), samt være et forskningsbasert senter for innovasjon og utvikling av nye internettbaserte behandlingsprogrammer.

Behandlingen er gitt i et samarbeid med Helse Bergen, seksjon for eMeistring.

 

iTandem

av Kristin Lie Romm, leder av Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose ved Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

«iTandem» er et digitalt verktøy for behandlingsstøtte for pasienter med psykose- eller bipolar lidelse og deres behandlere. Prosjektet er knyttet til helseinnovasjon, og fikk støtte i form av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst. Prosjektmedarbeiderne har samlet inn informasjon fra pasienter, pårørende og helsepersonell gjennom intervjuer om digitale vaner og ønsker for fremtidige bruksområder. Tanken er at verktøyet skal kunne støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester for den enkelte pasient. 

Gjennom iTandem kan pasienten selv velge hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige i forhold til å støtte den enkeltes bedringsprosess. Det er moduler som fokuserer på søvn, medisiner, aktivitet, bivirkninger, recovery, psykosesymptomer og humør. 

Høsten 2017 bevilget Helse Sør-Øst nye innovasjonsmidler og iTandem vil være klar for en mindre studie, høsten 2020. Vi håper vi kan få flere av regionens helseforetak med på uttesting etter hvert. Arbeidet med det digitale verktøyet gjøres i samarbeid med Universitetets senter for informasjonsteknologi, USIT ved Universitetet i Oslo

 

REACT NOR – Et verktøy for avstandsoppfølging av pårørende til personer med psykose

av Erlend Mork ved Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo universitetssykehus og Marius Nybø ved TIPS-Teamet ved Sykehuset Østfold.

Pasienter med en alvorlig psykisk lidelse kan oppleve store påkjenninger og utfordringer i forbindelse med sin lidelse. Ofte er de avhengige av hjelp og støtte fra sine nærmeste, og de pårørende er viktige ressurser for personens tilhelingsprosess. Samtidig kan det å være pårørende være en stor påkjenning for egen helse og situasjon. Forskning har vist at god forståelse av symptomer og konkrete verktøy til bruk i hverdagen kan redusere stressnivået.

REACT NOR er et nettbasert veiledet selvhjelpsverktøy for pårørende til personer med psykose, utviklet i et samarbeid mellom pårørende og forskere ved Lancaster Care NHS Foundation Trust. Målet er å hjelpe pårørende til å forstå hva en psykose er og å bli bedre rustet til å håndtere situasjoner og påkjenninger som måtte komme i kjølvannet av en psykose i nær familie. Verktøyet er oversatt og tilpasset til norske forhold ved TIPS Sør-Øst. På sesjonen vil implementeringsarbeidet kort presenteres og illustreres med kliniske erfaringer.

Moderator: Thomas Bjella

Bestill billetter til alt digitalt innhold EHiN 2020 her.