Hopp til innhold

Om inkludering og digital transformasjon

I et samfunn med økende grad av digitalisering er det viktig at vi jobber for å inkludere alle grupper i samfunnet, og heve den digitale kompetansen. Dette er et viktig premiss for å forebygge sosial ulikhet.

Kommentar: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

12. april, 2023


Utenforskap i digitalisering

Før påske ble den nye folkehelsemeldingen presentert, som retter fokus på prioritering av folkehelsearbeidet og innsats i utjevning av sosiale helseforskjeller. “God helse og gode levekår heng saman, og folkehelsearbeidet må legge til rette for ei betre helse for alle. Dette vil også bidra til å redusere sosial ulikskap”, står det. I folkehelsemeldingen understrekes det at noen grupper i samfunnet har større risiko for digitalt utenforskap, deriblant eldre, innvandrere – særlig kvinner, og personer med ulike funksjonsnedsettelser. Noen av årsakene som vektlegges som sentrale for at noen faller utenfor er manglende kompetanse og begrensede digitale ferdigheter.

Kompetanseheving

Ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til at eldre kan klare seg selv hjemme lengre, og gi innbyggere mulighet til å være aktive omkring beslutninger om egen og sine næres helse. Men det er viktig at brukere oppfyller et tilstrekkelig nivå av digital kunnskap for å kunne nyttiggjøre seg løsningene. Digital kompetanse omfatter alt fra hvordan å søke opp, finne, forstå og vurdere helseinformasjon i elektroniske kilder, samt å kunne benytte seg av elektroniske verktøy, står det i folkehelsemeldingen. Og digitaliseringen innebærer at mange tjenester krever større grad av selvbetjening og ansvar for egen helse. For enkelte kan dette oppleves som belastende og vanskelig, føre til frykt for å ta feil beslutninger, og i verste fall føre til ekskludering og digitalt utenforskap.

På veien mot å forebygge sosial ulikhet i helse, er det derfor avgjørende å sikre kompetanse og digitale ferdigheter i befolkningen. Vi må jobbe for kompetanseheving omkring digitalisering rettet mot utsatte grupper i samfunnet – hvor de som er mest sårbare i den analoge verden, ifølge SSB, ofte er de som også er de mest digitalt sårbare. Tidlig innsats i kompetanseheving; som for eksempel gjennom veiledning og opplæring, kommunale kompetanseprogram eller andre former for digital kompetanseheving, kan bidra til å forebygge sosial ulikhet i helse i møte med et mer digitalisert samfunn, og bidra til et mer helsefremmende samfunn. 

EHiN snakker om sosial ulikhet på Arendalsuka 2023. Les mer om dette her.

Scroll til toppen